fbpx

จดทะเบียน ควบบริษัท ควบกิจการ


ราคาเริ่มต้นที่ 32,100 บาท เท่านั้น

# ค่าบริการขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องยื่นจดทะเบียน และพื้นที่ให้บริการ #

หากคุณต้องการ ควบบริษัท หรือ ควบกิจการ

โดยได้เอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย คุณมาถูกที่แล้ว

บริการของ THAI TAX LAW:

  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี !
  • One-Stop-Service ที่เดียวจบทุกหน่วยงานราชการ
  • เลือกทำบางธุรกรรมด้วยตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้
  • วางแผนเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด:

  • ราคาหน้าเวป อาจไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิด
  • ดูแลให้แค่กรมพัฒน์ กรมสรรพากร หน่วยงานอื่นไม่มี
  • ค่าใช้จ่ายมีแต่บวกเพิ่ม ทำบางส่วนเองได้ ก็ไม่ลดราคา
  • ไม่มีการแนะนำให้ความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจ
ควบบริษัท ควบกิจการ

ต้องการควบบริษัทจำกัด ?

อย่าช้า เรารอให้บริการคุณอยู่ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ขั้นตอน การควบบริษัทจำกัด

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขึ้นกับสถานที่ตั้งสำนักงาน และหน่วยงานที่ต้องทำการยื่นเอกสารทั้งหมด

จดทะเบียน ควบบริษัท ควบกิจการ | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทจำกัด

หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ยื่นเรื่องการควบรวมบริษัทจำกัด

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติพิเศษ ควบรวมบริษัทจำกัด

ก่อนจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ต้องส่งคำบอกกล่าวแจ้งการนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ ส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุม เรื่องจดทะเบียนควบบริษัท รวมทั้งอื่น ๆ ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน

การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าว ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ วันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

จัดประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง ควบรวมบริษัทจำกัด

ในการลงมติให้ควบรวมกิจการ ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น อาจมีหัวข้ออื่นอีกเพิ่มเติมในการประชุม นอกจากการควบรวมกิจการ ด้วยก็ได้

ยื่นคำขอจดทะเบียนมติพิเศษ ควบรวมบริษัทจำกัด

เมื่อมีมติพิเศษในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กรรมการของบริษัท จัดทำคำขอจดทะเบียนควบกิจการ ภายใน 14 วัน นับแต่มีมติจากการประชุม และหากคุณประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย ก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานให้ความเห็นชอบ จากสำนักงานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประกาศหนังสือพิมพ์ และแจ้งเจ้าหนี้

หลังยื่นคำขอจดทะเบียนมติพิเศษแล้ว บริษัทต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ขั้นต่ำ 1 ครั้ง รวมถึง ต้องแจ้งเรื่องการควบบริษัท ให้เจ้าหนี้ทราบผ่านการส่งหนังสือ โดยที่เจ้าหนี้สามารถยื่นเรื่องคัดค้านการขอควบกิจการได้ ภายใน  60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่

ก่อนจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษ ต้องส่งคำบอกกล่าวแจ้งการนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ ส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อยหนึ่งคราวก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้ระบุวาระการประชุม เรื่องจดทะเบียนควบบริษัท รวมทั้งอื่น ๆ ที่ต้องการจะแก้ไขให้ครบถ้วน

การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคำบอกกล่าว ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ วันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นวันที่ดำเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกำหนดระยะเวลานั้น

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบเข้ากัน

หากครบกำหนด 60 วันแล้วไม่ได้มีการคัดค้าน หรือ หากมีการคัดค้านจนได้บทสรุปแล้ว จึงค่อยจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะตกลงรายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทใหม่ เช่น ชื่อบริษัท ข้อบังคับ หรือ ทุนจดทะเบียน เป็นต้น

ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

หลังมีมติจากการประชุมเรียบร้อยแล้ว กรรมการของบริษัท จัดทำคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่มีมติจากการประชุม

หน่วยงาน : กรมสรรพากร

ยื่นเรื่องการควบรวมบริษัทจำกัด

ยื่นแบบ ภ.พ.09 ควบรวมบริษัทจำกัด

หากคุณคือ ผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะต้องแจ้งการควบรวมกิจการ โดยการยื่นแบบ ภพ.09 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้มีผลเป็นทางการถูกต้อง และไม่โดยค่าปรับทางภาษีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจคุณอาจจำเป็นต้องยื่นแบบ ล.ป.10.3 กรณีที่คุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ดี

หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม

ยื่นเรื่องการเลิกประกอบกิจการ และ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ยื่นแบบ สปส. 6-15 แจ้งแก้ไข แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง

หากคุณขึ้นทะเบียนนายจ้าง กับสำนักงานประกันสังคม เมื่อคุณได้มีการควบรวมกิจการ และได้ทำการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว คุณมีหน้าที่จะต้องยื่นเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนายจ้าง เพื่อแจ้งเลิกประกอบกิจการ กับเขตพื้นที่สำนักงานประกันสังคมที่ธุรกิจของคุณได้สังกัดอยู่ ภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง

ยื่นแบบ สปส. 1-01 แจ้งขึ้นทะเบียน แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

หลังจากแจ้งเลิกประกอบกิจการเก่าแล้ว คุณสามารถยังไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างได้ เว้นแต่ กรณีที่คุณมีลูกจ้าง หรือ พนักงานประจำคนแรกของกิจการแล้ว คุณจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนลูกจ้างพร้อมการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีลูกจ้างเริ่มทำงาน โดยลูกจ้างจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี โดยในการจ่ายเงินเดือน หรือ ค่าจ้างในแต่ละเดือน คุณจะต้องหัก เงินประกันสังคม พร้อม สมทบยอดเพื่อส่งเข้ากองทุนประกันสังคมอีกด้วย เพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานของลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หน่วยงานราชการอื่นๆ

ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตใหม่

ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตใหม่

หากธุรกิจของคุณมี ใบอนุญาตทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ คุณจะต้องทำการขอใบอนุญาตใหม่ หากมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้น เพราะถือว่าเป็นการก่อตั้งกิจการใหม่

รับคำปรึกษาทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนจำกัด รับสิทธ์ง่าย ๆ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

ข้อมูล REVIEW จริงจาก Google My BuSINESS 

Nutpimon Suwanna
Nutpimon Suwanna
18:19 28 Sep 23
ให้คำปรึกษาได้ดีมากๆเลยคะ ทำงานรวดเร็ว ไว้จะใช้บริการอีกคะ 🙏🙏
Juthamast Sinsap
Juthamast Sinsap
09:48 25 Sep 23
Tosapol Hancharoenkul
Tosapol Hancharoenkul
05:48 25 Sep 23
Kanyaporn Theppitak
Kanyaporn Theppitak
03:11 25 Sep 23
ทำงานรวดเร็วทันใจ สะดวก บริการดีเยี่ยมค่ะ
AnDy Angelo
AnDy Angelo
08:50 22 Sep 23
บริการดี ติดตามประสานงานให้จนจบเลยค่ะ ประทับใจจริงๆ 🤩👍🏻
Yodkamol Suansilpong
Yodkamol Suansilpong
05:27 22 Aug 23
บริการดีมาก ให้ความช่วยเหลือดี ช่วยตอบคำถามในทุกข้อสงสัย ให้คำแนะนำดีมากค่ะ
วิราษฎร์ ชุนไธสง
วิราษฎร์ ชุนไธสง
08:57 24 Jul 23
บริการดีครับ สอบถามได้และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว
Prayoonsak Duangkhwan
Prayoonsak Duangkhwan
02:01 24 Jul 23
บริการดีเยี่ยม รวดเร็ว ไว้วางได้ครับ แจ้งคืบหน้าทุกขั้นตอน ขอบคุณครับ
Nuttinee Tungtangsakul
Nuttinee Tungtangsakul
09:50 18 Jul 23
ให้บริการดีมากค่ะ แนะนำดีรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัยหาต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะ
Prawit Maisri
Prawit Maisri
03:22 18 Jul 23
บริการดี รวดเร็ว ราคาไม่แพง
daony รีวิวไปเถอะ
daony รีวิวไปเถอะ
09:38 14 Jul 23
บริการดี ตอบคำถามดี ให้คำแนะนำดีมากๆ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ ตัดสินใจใช้บริการเลย แต่ดูแลดีมากๆๆๆๆค่ะ ขอบคุณนะคะ
Kwang Rakchanok
Kwang Rakchanok
10:57 06 Jul 23
การตอบปัญหา ความช่วยเหลือ ให้ 5 ดาวยังไม่พอเลยค่ะ ทำงานรวดเร็วมากเลยค่ะ แนะนำจริงๆค่ะ
Suthida Prae
Suthida Prae
08:32 28 Jun 23
ทีมงานทำงานเป็นขั้นตอนและมืออาชีพมากค่ะ ทำงานรวดเร็วมาก ตอนแรกกังวลนิดหน่อยว่าจะโดนโกงมั้ย ได้รับเอกสารครบประทับใจมากๆค่ะ 🙏🏻
Supattra
Supattra
05:35 14 Jun 23
ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านมากค่ะ🙏 การจดทะเบียนบริษัทก็เลยไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน การส่งเอกสารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ ทำให้สะดวก คำแนะนำทุกขั้นตอนชัดเจน ปัญหาที่ว่ายาก ก็เลยง่าย ที่ชอบที่สุดคือมีคอร์สสำหรับบริษัทมือใหม่ รวมถึงมีสำนักงานบัญชี ถ้าจดเองคงจะยังไม่เสร็จแน่ๆค่ะ ขอขอบคุณอีกครั้ง🎉🌿🌸
Hi Thailand
Hi Thailand
11:01 12 Jun 23
ทีมงานดีมากกก เราไม่ได้ใช้บริการที่นี่นะ เพราะมาเจอเพจนี้ช้าไป ไปเจออีกบริษัทนึง ถามไรก็ไม่ค่อยตอบ ถามหาใบเสร็จก็ไม่มี แต่ที่นี่พนักงานแนะนำดีมากๆเลย ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ประทับใจมาก เดี๋ยวเราจะมาเป็นลูกค้าคุณแน่ๆ ในอนาคต ขอบคุณที่ให้คำปรึกษานะคะ
Nittha Nichy
Nittha Nichy
05:57 24 May 23
บริการดีตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนขั้นตอนสุดท้ายเลยคะ ดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของลค. แนะนำค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน พนง.สุภาพทุกคนเลยพร้อมและเต็มใจบริการมาก ตอบแชทไวไม่ปล่อยไว้นาน
Naer NoComment
Naer NoComment
10:46 18 May 23
ทีมงานให้บริการดีมากๆเลยค่ะ ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้คำแนะนำได้อย่างละเอียด
laoongthip pedthong
laoongthip pedthong
05:37 11 May 23
น้องป๊อป service mind น่ารักมากค่ะ แนะนำข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณ Thai Tax Law ที่เป็นองค์กรณ์ ที่ผลิตคนที่มีคุณภาพมาทำงาน service นะคะ น ทุกครั้งทีมีคำถาม จะได้คำแนะนำที่รวดเร็วเสมอๆ ค่ะ
Panvarin Siripoke
Panvarin Siripoke
14:32 27 Mar 23
บริการดีมากเลยค่ะ รวดเร็ว ใส่ใจ ตอบแชทตลอด พูดจาดี สุภาพ ประทับใจมากค่ะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรีวิวดีมาก แนะนำค่ะ
kamonlak tharapanya
kamonlak tharapanya
02:35 17 Mar 23
บริการให้ข้อมูลช่วยเหลือครบถ้วน สามารถติดตามผลได้ตลอดระยะเวลา ช่วยไขข้อกระจ่างได้เยอะมาก ง่ายสำหรับมือใหม่
phimnada Dangaon
phimnada Dangaon
06:10 16 Mar 23
ทีมงานบริการดี อธิบายเข้าใจง่าย ทำงานรวดเร็วทันใจมากค่ะ
Katesanee Nilwong
Katesanee Nilwong
05:51 02 Mar 23
บริการดีมากๆคะ ให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ยุ่งยากเลย แนะนำที่นี้เลยค่ะ
Supannikar Chaiyart
Supannikar Chaiyart
11:47 13 Feb 23
ทีมงานบริการดีมากๆค่ะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร จดเสร็จก็ยังดูแลอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอด ส่งไลน์ไปตอบกลับเร็วทุกครั้งค่ะแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่นะคะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ❤️
Kitsada Teawpipat
Kitsada Teawpipat
07:15 07 Feb 23
บริการดีมากๆ ครับ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ดำเนินงานเอกสารให้เรียบร้อย ทีมงานดูแลดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
das pra
das pra
02:08 30 Jan 23
อธิบายขั้นตอนต่างๆรวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆหลังการใช้บริการได้ตลอดครับ
sirorat ketthong
sirorat ketthong
08:50 28 Jan 23
บริการดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน สอบถามได้ตลอด
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
06:07 16 Dec 22
ตามมาจากรีวิว ก่อนนี้หาหลายเจ้า ทางทีมงานดูแลดีมาก เราคนเป็นถามเยอะ สงสัยเยอะมาก ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากประทับใจค่ะ ทีมงานตอบคำถามได้ดีช่วยเหลือได้ดีมาก แนะนำบริษัทนี้เลยค่ะ ❤️❤️❤️
Kanokporn Manessang
Kanokporn Manessang
09:55 05 Dec 22
พนักงานบริการดีมากค่ะ ตอบทุกข้อสงสัย ส่งงานไว ไว้กลับมาใช้บริการอีกค่ะ
Genesis Thailand
Genesis Thailand
15:12 10 Nov 22
ใส่ใจลูกค้าและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายรวมถึงทำงานมืออาชีพ ไม่จุกจิก งานเสร็จเร็ว
Koi Patcha
Koi Patcha
11:30 28 Oct 22
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทำงานรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ
Bonnie Kawaii
Bonnie Kawaii
11:45 21 Sep 22
ขอบคุณทีมงานที่ตอบกลับอย่างว่องไว ให่ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย หวังว่าถ้ากิจการเติบโตจะกลับมาใช้บริการแบบfull device ค่ะ 🙏🏻
Nit Nit Tue Tue
Nit Nit Tue Tue
08:44 03 Aug 22
ทางทีมงานให้คำปรึกษาดีมากกก สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดี
GIGHOME
GIGHOME
02:52 26 Jul 22
Team Thai Tax Law ประสานงานทุกเรื่องให้จบครบถ้วนจริงๆประทับใจการติดต่อคุยกันได้ทุกช่วงวันและเวลาเลย
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
13:17 16 Jun 22
ทีมงานให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจในการติดตามเอกสาร ตอบกลับรวดเร็ว ตอบทุกคำถาม และให้บริการแบบมืออาชีพมากๆ ทำให้การจดทะเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี ขอแนะนำทีมงานมืออาชีพทีมนี้ครับ
vatitt duriyaunggoon
vatitt duriyaunggoon
04:03 27 May 22
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดทางของการจดทะเบียน ครับ...ทิพวาทิต...
Opor Wisetsuranun
Opor Wisetsuranun
08:48 20 Apr 22
บริการดีมากๆๆ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แนะนำคนที่กำลังจะจัดตั้งบริษัท/หจก. นิติบุคคล ไม่ผิดหวังค่ะ จดได้ตามฤกษ์ เป๊ะๆๆ 😊🥳❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍
Wanphisa Chancheepkasem
Wanphisa Chancheepkasem
09:54 07 Mar 22
บริการดีมากๆ เข้าใจกฎหมายและ ปรึกษาการทำธุรกรรมในการดำเนินกิจการ ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจองคิว เสียเวลาอื่นๆ บริษัทจัดการให้ทั้งหมดขอเอกสารก็ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยประทับใจค่ะ
sirinan aranyawongsakorn
sirinan aranyawongsakorn
17:26 24 Jan 22
บริการดี ช่วยแนะนำและตอบคำถามสำหรับผู้เริ่มต้นดีมากคะ
cdot dot
cdot dot
13:19 02 Dec 21
ให้บริการรวดเร็ว แจ้งข้อมูลได้ชัดเจนครบถ้วน ทีมงานให้คำแนะนำ และช่วยจัดการขั้นตอนที่ดูยุ่งยากวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเอกสารหลายรายการก็รับส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวกมากจริงๆค่ะ แนะนำเลย
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
07:17 26 Aug 21
บริการดีมาก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
Chanyanuch Chompoosak
Chanyanuch Chompoosak
12:14 22 Aug 21
บริษัทแนะนำ ให้คำปรึกษา ใส่ใจลูกค้า และให้บริการดีมากๆ ค่ะ เป็นกันเอง และราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาให้บริษัทช่วยเหลืองานอีกนะคะ
Warin Chongmeesuk
Warin Chongmeesuk
02:11 20 Aug 21
ติดตามงานและเอกสาร รวดเร็วดีมาก คอยตามให้ตลอด อัพเดทข้อมูลให้ตลอด โดยรวมแนะนำครับ
Wate konkuy
Wate konkuy
11:07 12 Aug 21
บริการดีมากเลยครับ ตอบคำถามเร็วมาก แนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่อยากใช้บริการแนะนำบริษัทนี้เลยครับ
Sukkon Srichoompoo
Sukkon Srichoompoo
06:37 22 Jul 21
ตอนแรกหาหลายเจ้าอยู่ว่าจะใช้เจ้าไหน เลยลองตัดสินใจทำดู และไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับบริการที่ดีมาก ตามให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทีมงานทำงานได้เร็วมาก และต้องชมเชย แอดมิน นะคะ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้า บริการดีพูดเพราะ เรามีข้อสงสัยอะไรก็ตอบได้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
See All Reviews
js_loader

การให้บริการ เข้าใจง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ต้องการจดทะเบียนควบบริษัท ทำอย่างไร

Step 1 : ติดต่อทีมงานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และรับคำแนะนำเบื้องต้น (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แอดไลน์ทีมงานมาที่ @THAITAXLAW ได้ทันที เพื่อให้ทีมงานจัดทำใบเสนอราคา และลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำให้ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ทีมงาน

Step 2 : ชำระเงินเพื่อยืนยันการใช้บริการ และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งหลักฐานการชำระเงิน และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการทันที

Step 3 : ทีมงานส่งลิงก์ เพื่อให้ยืนยันตัวตน ผ่านระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจลงนาม ยืนยันตัวตน โดยคลิกลิงก์ที่ทีมงานเตรียมให้

Step 4 : ทีมงานยื่นเรื่องการจดทะเบียนควบกิจการ

ทีมงานดำเนินการเรื่องเอกสาร และยื่นเรื่องกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และ หน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Step 5 : รับเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดทางอีเมล และทางไปรษณีย์

ทีมงานจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้กับลูกค้าในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ เอกสารทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) โดยอาจมีเอกสารบางส่วน ถูกจัดส่งให้จากหน่วยงานราชการ

จดทะเบียนควบบริษัท เอกสารถูกต้อง

ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ไม่ต้องกลัวโดนตรวจสอบ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

เราคัดเอกสารราชการให้คุณครบ 100% ทั้งชุด

จดทะเบียนควบรวมกิจการ อย่าลืมเช็กให้ดี ก่อนเลือกใช้บริการ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่รับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล มักจะใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ปกติมักใช้ได้เมื่ออายุไม่เกิน 6 เดือน มิฉะนั้นจะต้องทำการคัดหนังสือรับรองฉบับใหม่อีกครั้ง

ใบทะเบียนพาณิชย์ (พค. 0401)

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นหลักฐานในการแสดงฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะได้รับ 1 ฉบับจาก DBD เท่านั้น ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในอนาคต 

แบบคำขอจดทะเบียนบริษัท (บอจ.1)

เอกสารที่ใช้ยื่นคำขอในการจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ จดจัดตั้งบริษัท และจดแก้ไขข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทในอนาคต

หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)

เอกสารที่ผู้เริ่มก่อการของบริษัท ได้จัดทำขึ้น และได้ลงลายมือชื่อร่วมกันตามข้อกำหนดของกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัด

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)

เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทุนของบริษัทว่า ทุนจดทะเบียนเท่าไร มูลค่าหุ้น และการเรียกชำระทุนครั้งแรกของบริษัท

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

เอกสารที่แสดงว่า มีใครเป็นผู้ถือหุ้นอยู่บ้าง ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในอนาคต จะต้องปรับปรุงทุกปี 

ใบสำคัญชำระเงินค่าหุ้น

เอกสารที่แสดงว่าบริษัทได้รับเงินชำระค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นตกลงที่จะลงทุนในนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อผู้ก่อการ และผู้เข้าซื้อหุ้น

เอกสารแสดงรายชื่อผู้ก่อตั้งบริษัทโดยกฎหมายต้องมีไม่ต่ำกว่า 3 บุคคล ซึ่งอาจมีจำนวนเท่ากับ หรือ น้อยกว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล

เอกสารที่แสดงว่าได้มีการจองชื่อบริษัทนิติบุคคลสำเร็จ โดยมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวในการจัดตั้งบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)

เอกสารที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท โดยปกติแล้ว บริษัทจะสามารถประกอบกิจการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์เท่านั้น

รายการการประกอบธุรกิจ (สสช.1)

แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท โดยปกติแล้วจะระบุหมวดหมู่ของธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการเป็นหลักไม่เกิน 2 ประเภท

รายชื่อกรรมการเข้าใหม่ (แบบ ก.)

เอกสารแสดงรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นเอง หรือ บุคคลภายนอกก็ได้

คำรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารยืนยันว่าได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และตามระเบียบ สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง โดยถูกต้องครบถ้วน

รายงานการประชุมตั้งบริษัท

หลักฐานการประชุมของผู้ถือหุ้น และข้อสรุปในการประชุมจัดตั้งบริษัท และการดำเนินการ ข้อบังคับ และการจัดตั้งกรรมการของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทหรือข้อบังคับของบริษัทเป็นกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือระเบียบภายในของนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำคัญๆ ของบริษัทซึ่งตกลงกันโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น

โฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่

หลักฐานการประกาศโฆษณาการนัดหมายเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนด

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการประชุม และสรุปมติของการประชุมเกี่ยวกับ การควบรวมกิจการ

เอกสารแก้ไขข้อมูล กรมพัฒน์

แบบยื่นคำขอจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมของบริษัทจำกัด เช่น แบบ บอจ. แบบ ว. และ แบบ ก. เป็นต้น

เอกสารแก้ไขข้อมูล กรมสรรพากร

แบบ ภพ.09 กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แบบ ล.ป.10.3 กรณีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารแก้ไขข้อมูล ประกันสังคม

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง ( สปส.6-15 ) เรื่องการยกเลิกกิจการเก่า และ แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01) เรื่อง เพิ่มกิจการใหม่

เอกสารแก้ไขข้อมูล ใบอนุญาตอื่นๆ

กรณีที่ธุรกิจของคุณมีใบอนุญาตทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต้องการใช้บริการเพิ่มเติมในการแจ้งเปลี่ยนข้อมูล หรือขอใบอนุญาตใหม่

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ค่าบริการ

หลักฐานรายจ่ายในการใช้บริการ ควบรวมกิจการ ซึ่งสามารถใช้เป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้

มีคำถามเพิ่มเติม ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทจำกัด / เปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ บริษัทจำกัด

บางครั้งธุรกิจของคุณก็อาจจะมีการ Rebrand เปลี่ยนแปลงชื่อธุรกิจ หรือ มีการออกแบบโลโก้ประจำธุรกิจใหม่ เพื่อความทันสมัย หรือ ภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นขององค์กร


อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทจำกัด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า ตราประทับ ของบริษัทจำกัดนั้น จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนเสมอกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


หากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำกัด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

 

• แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ บริษัทจำกัด / แก้ไขข้อบังคับบริษัท

บางครั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณจดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด เพื่อความเหมาะสมกับสถาการณ์ของธุรกิจ ณ เวลา ปัจจุบัน และเพื่อเป็นหลักฐานว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัดนั้นมีการเปลี่ยนไปแล้ว คุณจะต้องจดแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยทันที


นอกจากวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้ว บางครั้งข้อบังคับบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อำนาจกรรมการบริษัท ในการบริการจัดการที่มากขึ้น หรือ เป็นการปรับเปลี่ยนให้มีการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นตามความต้องการของมติในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แก้ไขเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน ย้ายที่อยู่ เพิ่ม/ลด สาขา  บริษัทจำกัด

เมื่อคุณต้องการย้ายที่อยู่สำนักงานจากที่ตั้งเดิม หรือ แม้แต่ มีการเพิ่ม/ลด สาขาของธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเป็นหลักฐาน และเป็นการอัพเดทฐานข้อมูลเพื่อให้แสดงในเอกสารราชการว่าคุณมีที่ตั้งของธุรกิจคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้ว


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน ย้ายที่อยู่ เพิ่ม/ลด สาขา  บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

 

• แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ / แก้ไขอำนาจกรรมการ บริษัทจำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ถือเป็นตัวแทนของบริษัทจำกัด ที่เรียกกันว่า กรรมการผู้จัดการนั้น ถูกแต่งตั้งโดยมติส่วนใหญ่ในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นทุกคน


อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป อำนาจในการบริหารจัดการในธุรกิจอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด บุคคลที่มีอำนาจ หรือ แม้แต่ การกำหนดสิทธิ์ เพิ่มอำนาจ/ลดอำนาจ ในการทำธุรกรรมนิติบุคคล ของผู้มีอำนาจ ให้ตรงกับความต้องการของ มติส่วนใหญ่ในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นทุกคน


ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น นิติบุคคลนั้นจะต้องจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของราชการได้รับการอัพเดทให้ถูกต้องเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ และ/หรือ แก้ไขอำนาจกรรมการ บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แก้ไขเพิ่มเติม รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) บริษัทจำกัด

ธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากบริษัท เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของ ผู้เป็นเจ้าของ หรือ ที่เรียกว่า ผู้ถือหุ้น เราจะต้องมีการจดแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนไปให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันที


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำกัด

เมื่อธุรกิจเติบโต และต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ ทางเลือกนอกเหนือไปจากการกู้ยืม ก็คือ การเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งก็คือ การเติมทุนจากหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นรายเดิม หรือ แม้แต่การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายใหม่


การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธุรกิจนิติบุคลนั้นมีระเบียบ และขั้นตอนการในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อคุณจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จแล้วนั้น คุณสามารถออกเป็นเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อแสดงว่าว่าทุนจดทะเบียนปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ หรือ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของกิจการต่อไปได้อีกด้วย


หากคุณต้องการ เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• ลดทุนจดทะเบียน บริษัทจำกัด

เมื่อธุรกิจต้องการลดขนาดกิจการ หรือ มีทุนจดทะเบียนสูงเกินกว่าความต้องการ หรือ แม้แต่มีการถอนตัวของหุ้นส่วนบางคนออกไป ดังนั้นส่วนของทุนในธุรกิจจึงลดลง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ลดทุนเกิดขึ้นในบริษัทจำกัด จะต้องมีการจดแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย


หากคุณต้องการ ลดทุนจดทะเบียน บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทจำกัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (ราคาพาร์) ต้องมีจำนวนเท่ากันทุกหุ้น ดังนั้นหากจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดของบริษัทจำกัดมีจำนวนน้อยไป ทำให้ไม่สามารถแบ่งขายความเป็นเจ้าของได้ จึงอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นที่มีทั้งหมดของบริษัท 


การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าเดิมมักเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการในการซื้อขายหุ้น ระดมทุน เพิ่มทุน เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และติดปัญหาในการแบ่งหุ้นกันได้ไม่ลงตัวตามสัดส่วนที่ต้องการ หรือ วางแผนเอาไว้อย่างเหมาะสม


อย่างไรก็ตาม ราคาที่ซื้อขายกันจริงของหุ้นของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เสมอไป ซึ่งทำให้เกิดส่งที่เป็น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น หรือ มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด


หากคุณต้องการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• จดทะเบียนควบกิจการ บริษัทจำกัด

เมื่อบริษัทจำกัดตั้งแต่สองกิจการขึ้นไปต้องการควบรวมกิจการเป็นกิจการเดียวกัน จะต้องทำการจดทะเบียนควบรวมกิจการ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี ภาษี และผลทางนิติกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


หากคุณต้องการ จดทะเบียนควบกิจการ บริษัท คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

• แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ บริษัทจำกัด

ในกรณีที่คุณมีความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องบริษัทจำกัด เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้มีอำนาจ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ที่ไว้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ไม่เป็นสาระสำคัญทางนิติกรรม แต่ได้ทำการลงข้อมูลไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานระบบให้ถูกต้อง คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับนายทะเบียนเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ บริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย


Tags

การควบบริษัทจํากัดเข้ากัน, ควบกิจการ, ควบบริษัท, การควบบริษัท คือ, ขั้นตอนการควบรวมกิจการ, การควบบริษัทจำกัด, การควบรวมกิจการ ข้อดี ข้อเสีย


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law