ภาษีป้าย หนึ่งในเรื่องที่เจ้าของบริษัทไม่รู้ว่าต้องจ่าย

ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายคนที่ไม่ทราบว่าเวลาทำธุรกิจเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้วจะต้องเสีย ภาษีป้าย รายปีให้กับเขตที่สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ด้วย

ป้ายบริษัทจำเป็นไหม?

คำตอบคือ จำเป็น และมีตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายบริษัทโดยเฉพาะ คือ พ.ร.บ.ภาษีป้ายปีพ.ศ. 2510 ในมาตราที่ 35 ระบุว่าผู้ใดที่จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาท ดังนั้นหากประกอบกิจการหรือบริการอื่นจะต้องทำการติดป้ายไว้ที่หน้าร้าน

เจ้าของป้ายจะต้องทำการยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี หากวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของป้ายหรือต้องการยกเลิกป้ายเจ้าของป้ายจะต้องทำการแจ้งที่เขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนธันวาคมของปีที่มีการเปลี่ยนแปลง และหากเจ้าของป้ายไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยให้มอบอำนาจหรือแต่งตั้งตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยให้เป็นผู้ยื่นให้

นอกจากนี้ป้ายบริษัทจะได้ใช้ในกรณีอื่นด้วย เช่นเวลาที่บริษัทติดต่อกับกรมสรรพากร ไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อสำนักงาน แก้ไขรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ ซึ่งจะต้องทำการถ่ายรูปป้ายบริษัท และสถานที่ดำเนินกิจการทั้งข้างในและข้างนอกไปยื่นเป็นเอกสารประกอบให้กับกรมสรรพากร

ทำป้ายแบบไหนถูกสุด?

ป้ายบริษัทหรือป้ายหน้าร้านจะวัดค่าใช้จ่ายจากพื้นที่ป้าย (หน่วยตารางเซนติเมตร) และตัวอักษรกับสัญลักษณ์ที่อยู่บนป้าย

ป้ายนั้นมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ คือ

มีแต่อักษรไทยล้วน

อักษรไทยปนกับตัวอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมาย

ป้ายไม่มีอักษรไทย หรืออักษรไทยอยู่ต่ำกว่าภาษาต่างประเทศ

ซึ่งทั้งสามประเภทนั้นคำนวณราคาออกมาผลค่อนข้างต่างกันมาก แน่นอนว่าป้ายที่ราคาถูกที่สุดคือป้ายที่มีแต่อักษรไทย แต่แบบที่สองคือมีชื่อภาษาอังกฤษไว้ใต้ภาษาไทย หรือโลโก้/ตราสัญลักษณ์ประจำบริษัทปนเข้ามาด้วยก็เป็นที่นิยมมากเช่นกัน ส่วนแบบที่แพงที่สุดคือป้ายที่ไม่มีอักษรไทยเลยซึ่งจะแพงกว่าแบบอักษรไทยล้วนประมาณ 5-10 เท่า

ทางเจ้าของป้ายต้องระบุขนาดหน่วยกว้าง x ยาวเป็นเซนติเมตรลงไปในแบบฟอร์ม นำป้ายไปติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจป้ายบริษัทเราอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเรียกให้เราไปรับหนังสือแจ้งแบบประเมินภาษีป้ายและนำหนังสือนี้ไปชำระภาษีป้าย

นอกจากนี้วัสดุที่บริษัทเลือกใช้ในการนำมาทำป้ายบริษัทไม่ว่าจะเป็นไม้ อะคริลิค สแตนเลส หรืออะลูมิเนียม ก็ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการทำป้ายนอกเหนือจากภาษีป้ายด้วยเหมือนกัน

ป้ายอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย

 • ป้าย ณ โรงมหรสพเพื่อโฆษณามหรสพ
 • ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์สินค้า
 • ป้ายที่แสดงไว้ที่บริเวณงานซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราว
 • ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์
 • ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 • ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
 • ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
 • ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
 • ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
 • ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
 • ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ไม่มีเวลาแก้ไขเอง ต้องการหาคนช่วย ไม่รู้ว่าแก้ไปแล้วจะถูกต้องไหม?

หากคุณไม่มีเวลาที่จะทำการยื่นแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ หรือต้องการผู้ช่วยในการยื่นภาษีป้ายบริษัทให้ถูกต้อง

บริการเกี่ยวกับภาษีป้าย คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลทางระบบ CHAT ของเราทางมุมขวาได้เลย!

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com