fbpx

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด


ราคาเริ่มต้นที่ 3,210 บาท เท่านั้น

# ค่าบริการขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องยื่นจดทะเบียน และพื้นที่ให้บริการ #

หากคุณต้องการ แก้ไขวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

โดยได้เอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย คุณมาถูกที่แล้ว

บริการของ THAI TAX LAW:

  • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี !
  • One-Stop-Service ที่เดียวจบทุกหน่วยงานราชการ
  • เลือกทำบางธุรกรรมด้วยตัวเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้
  • วางแผนเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

บริการของเจ้าอื่นในท้องตลาด:

  • ราคาหน้าเวป อาจไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิด
  • ดูแลให้แค่กรมพัฒน์ กรมสรรพากร หน่วยงานอื่นไม่มี
  • ค่าใช้จ่ายมีแต่บวกเพิ่ม ทำบางส่วนเองได้ ก็ไม่ลดราคา
  • ไม่มีการแนะนำให้ความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจ
เพิ่มยื่นเรื่องเพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ?

อย่าช้า เรารอให้บริการคุณอยู่ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ขั้นตอน การแก้ไขวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขึ้นกับสถานที่ตั้งสำนักงาน และหน่วยงานที่ต้องทำการยื่นเอกสารทั้งหมด

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

ยื่นเรื่อง แก้ เปลี่ยน เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้เป็นหุ้นส่วนยินยอม ให้มีการ เพิ่ม แก้ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ก่อนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนก่อน โดยสามารถทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐาน ที่อยู่ในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร ก็ได้เช่นกัน

ยื่นคำขอจดทะเบียน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อได้รับความยินยอม จากผู้เป็นหุ้นส่วนแล้ว ให้หุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจจัดทำคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1 ) รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2 ) และ รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.2 ) เป็นต้น แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

ความสำคัญวัตถุประสงค์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

วัตถุประสงค์ เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของกิจการ ที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้ วัตถุประสงค์ ควรมีความชัดเจน บ่งบอกถึงเป้าหมายและประเภทของกิจการ ของกิจการนั้น ๆ วัตถุประสงค์ สามารถมีได้มากกว่า 1 ข้อ หรือ จะมีเพียงแค่ 1 ข้อ ก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ สามารถส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจได้ในอนาคต เช่น ห้างหุ้นส่วนต้องการเปิดร้านอาหาร จึงต้องไปขอใบอนุญาตเปิดร้านอาหารก่อน การจะได้มาซึ่งใบอนุญาตนั้น ต้องการเอกสารสำคัญหลายอย่าง เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล โดยที่จะมีการระบุวัตถุประสงค์อยู่ในหนังสือรับรองอยู่ด้วย ดังนั้น หากห้างหุ้นส่วนไม่มีการระบุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร ก็สามารถส่งผลต่อการขอใบอนุญาตได้

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน่วยงาน : กรมสรรพากร

ยื่นเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นแบบ ภ.พ.09 เพิ่ม แก้ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หากคุณ คือ ผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีการประกอบประเภทของธุรกิจเปลี่ยนไป คุณจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ กรมสรรพากร โดยการยื่นแบบ ภพ.09 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้มีผลเป็นทางการถูกต้อง และไม่โดยค่าปรับทางภาษีเพิ่มเติม แต่ถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ประเภทของกิจการไม่ได้เปลี่ยนไป ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน ก็ไม่ต้องยื่นเรื่องดังกล่าวให้กับทางสรรพากร

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม

ยื่นเรื่องแก้ไขประเภทของกิจการ กรณีรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป

ยื่นแบบ สปส. 6-15 แจ้งแก้ไข แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง

หากคุณขึ้นทะเบียนนายจ้าง กับสำนักงานประกันสังคม เมื่อคุณได้มีการเปลี่ยนประเภทของกิจการโดยมีนัยยะสำคัญทางรายได้รวมของห้างหุ้นส่วน คุณมีหน้าที่จะต้องยื่นเรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนายจ้าง เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการ กับเขตพื้นที่สำนักงานประกันสังคมที่ธุรกิจของคุณได้สังกัดอยู่ ภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง เพราะว่าส่งผลต่อการคำนวณเงินสบทบของ กองทุนเงินทดแทนประจำปี ตามความเสี่ยงของรูปแบบกิจการ ทั้งนี้หากรูปแบบธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนไปโดยมีนัยยะสำคัญทางรายได้ คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องจดแจ้งข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงานประกันสังคม ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วน

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน่วยงานราชการอื่นๆ

ยื่นเรื่องแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการ

ยื่นแจ้งแก้ไขข้อมูล ใบอนุญาตทางธุรกิจอื่นๆ

ในขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์กิจการอย่างครอบคลุม แต่ว่า ใบอนุญาตทางธุรกิจนั้นมักจะเป็นการขออนุญาตเมื่อจะประกอบการธุรกิจประเภทนั้นขึ้นมาจริงๆ เนื่องจากส่งผลต่อค่าธรรมเนียมรายปี เช่น จากขายปลีก มาเป็น ทำทั้งขายปลีก ขายส่ง และส่งออกด้วยในภายหลัง ซึ่งหากคุณอาจจะต้องแจ้งข้อมูลเพื่อแก้ไขประเภทของใบอนุญาต หากมีการดำเนินกิจการที่เปลี่ยนไป ไม่ว่ารูปแบบของธุรกิจที่เริ่มทำเพิ่มเติม หรือ ลดลงนั้น จะพึ่งมีการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้บางหน่วยงาน อาจขอให้คุณแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า และบางหน่วยงานอาจให้แจ้งภายหลัง โดยส่วนใหญ่จะยึดวันที่ได้จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว เป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

รับคำปรึกษาทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนจำกัด รับสิทธ์ง่าย ๆ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

ความเห็นจากลูกค้าของเรา

ข้อมูล REVIEW จริงจาก Google My BuSINESS 

kamonlak tharapanya
kamonlak tharapanya
02:35 17 Mar 23
บริการให้ข้อมูลช่วยเหลือครบถ้วน สามารถติดตามผลได้ตลอดระยะเวลา ช่วยไขข้อกระจ่างได้เยอะมาก ง่ายสำหรับมือใหม่
phimnada Dangaon
phimnada Dangaon
06:10 16 Mar 23
ทีมงานบริการดี อธิบายเข้าใจง่าย ทำงานรวดเร็วทันใจมากค่ะ
Katesanee Nilwong
Katesanee Nilwong
05:51 02 Mar 23
บริการดีมากๆคะ ให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมทุกอย่างได้อย่างละเอียดไม่ยุ่งยากเลย แนะนำที่นี้เลยค่ะ
Supannikar Chaiyart
Supannikar Chaiyart
11:47 13 Feb 23
ทีมงานบริการดีมากๆค่ะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มทำเอกสาร จดเสร็จก็ยังดูแลอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอด ส่งไลน์ไปตอบกลับเร็วทุกครั้งค่ะแนะนำให้เลือกใช้บริการกับที่นี่นะคะ รับรองไม่ผิดหวังค่ะ❤️
Kitsada Teawpipat
Kitsada Teawpipat
07:15 07 Feb 23
บริการดีมากๆ ครับ ให้คำปรึกษาได้ตลอด ดำเนินงานเอกสารให้เรียบร้อย ทีมงานดูแลดีครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
das pra
das pra
02:08 30 Jan 23
อธิบายขั้นตอนต่างๆรวมถึงปรึกษาปัญหาต่างๆหลังการใช้บริการได้ตลอดครับ
sirorat ketthong
sirorat ketthong
08:50 28 Jan 23
บริการดีค่ะ ให้ข้อมูลครบถ้วน สอบถามได้ตลอด
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
Baifern ฝึกทําขนมอาหารคะ
06:07 16 Dec 22
ตามมาจากรีวิว ก่อนนี้หาหลายเจ้า ทางทีมงานดูแลดีมาก เราคนเป็นถามเยอะ สงสัยเยอะมาก ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากประทับใจค่ะ ทีมงานตอบคำถามได้ดีช่วยเหลือได้ดีมาก แนะนำบริษัทนี้เลยค่ะ ❤️❤️❤️
Kanokporn Manessang
Kanokporn Manessang
09:55 05 Dec 22
พนักงานบริการดีมากค่ะ ตอบทุกข้อสงสัย ส่งงานไว ไว้กลับมาใช้บริการอีกค่ะ
Genesis Thailand
Genesis Thailand
15:12 10 Nov 22
ใส่ใจลูกค้าและอธิบายละเอียดเข้าใจง่ายรวมถึงทำงานมืออาชีพ ไม่จุกจิก งานเสร็จเร็ว
Koi Patcha
Koi Patcha
11:30 28 Oct 22
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก ทำงานรวดเร็ว ประทับใจมากค่ะ
Bonnie Kawaii
Bonnie Kawaii
11:45 21 Sep 22
ขอบคุณทีมงานที่ตอบกลับอย่างว่องไว ให่ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ อย่างกระชับ เข้าใจง่าย หวังว่าถ้ากิจการเติบโตจะกลับมาใช้บริการแบบfull device ค่ะ 🙏🏻
Nit Nit Tue Tue
Nit Nit Tue Tue
08:44 03 Aug 22
ทางทีมงานให้คำปรึกษาดีมากกก สะดวกและรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ได้ดี
GIGHOME
GIGHOME
02:52 26 Jul 22
Team Thai Tax Law ประสานงานทุกเรื่องให้จบครบถ้วนจริงๆประทับใจการติดต่อคุยกันได้ทุกช่วงวันและเวลาเลย
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
Tea Time Terrace ทีไทม์เทอเรส
13:17 16 Jun 22
ทีมงานให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ มีความใส่ใจในการติดตามเอกสาร ตอบกลับรวดเร็ว ตอบทุกคำถาม และให้บริการแบบมืออาชีพมากๆ ทำให้การจดทะเบียนเรียบร้อยลุล่วงด้วยดี ขอแนะนำทีมงานมืออาชีพทีมนี้ครับ
vatitt duriyaunggoon
vatitt duriyaunggoon
04:03 27 May 22
ขอบคุณสำหรับการบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงมาตลอดทางของการจดทะเบียน ครับ...ทิพวาทิต...
Opor Wisetsuranun
Opor Wisetsuranun
08:48 20 Apr 22
บริการดีมากๆๆ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอนเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ แนะนำคนที่กำลังจะจัดตั้งบริษัท/หจก. นิติบุคคล ไม่ผิดหวังค่ะ จดได้ตามฤกษ์ เป๊ะๆๆ 😊🥳❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍
Wanphisa Chancheepkasem
Wanphisa Chancheepkasem
09:54 07 Mar 22
บริการดีมากๆ เข้าใจกฎหมายและ ปรึกษาการทำธุรกรรมในการดำเนินกิจการ ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรอจองคิว เสียเวลาอื่นๆ บริษัทจัดการให้ทั้งหมดขอเอกสารก็ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยประทับใจค่ะ
sirinan aranyawongsakorn
sirinan aranyawongsakorn
17:26 24 Jan 22
บริการดี ช่วยแนะนำและตอบคำถามสำหรับผู้เริ่มต้นดีมากคะ
cdot dot
cdot dot
13:19 02 Dec 21
ให้บริการรวดเร็ว แจ้งข้อมูลได้ชัดเจนครบถ้วน ทีมงานให้คำแนะนำ และช่วยจัดการขั้นตอนที่ดูยุ่งยากวุ่นวาย ให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพราะว่าเอกสารหลายรายการก็รับส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลย สะดวกมากจริงๆค่ะ แนะนำเลย
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
อัศชยวุธ หมั่นเรียน
07:17 26 Aug 21
บริการดีมาก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเตรียมเอกสาร
Chanyanuch Chompoosak
Chanyanuch Chompoosak
12:14 22 Aug 21
บริษัทแนะนำ ให้คำปรึกษา ใส่ใจลูกค้า และให้บริการดีมากๆ ค่ะ เป็นกันเอง และราคาไม่แพงด้วยค่ะ ไว้มีโอกาสจะมาให้บริษัทช่วยเหลืองานอีกนะคะ
Warin Chongmeesuk
Warin Chongmeesuk
02:11 20 Aug 21
ติดตามงานและเอกสาร รวดเร็วดีมาก คอยตามให้ตลอด อัพเดทข้อมูลให้ตลอด โดยรวมแนะนำครับ
Wate konkuy
Wate konkuy
11:07 12 Aug 21
บริการดีมากเลยครับ ตอบคำถามเร็วมาก แนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่อยากใช้บริการแนะนำบริษัทนี้เลยครับ
Sukkon Srichoompoo
Sukkon Srichoompoo
06:37 22 Jul 21
ตอนแรกหาหลายเจ้าอยู่ว่าจะใช้เจ้าไหน เลยลองตัดสินใจทำดู และไม่ผิดหวังค่ะ ได้รับบริการที่ดีมาก ตามให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทีมงานทำงานได้เร็วมาก และต้องชมเชย แอดมิน นะคะ เพราะเป็นด่านหน้าที่ต้องคุยกับลูกค้า บริการดีพูดเพราะ เรามีข้อสงสัยอะไรก็ตอบได้ตลอด ประทับใจมากค่ะ
See All Reviews
js_loader

การให้บริการ เข้าใจง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน

ต้องการแก้ไข เพิ่ม เปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำอย่างไร

Step 1 : ติดต่อทีมงานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และรับคำแนะนำเบื้องต้น (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

แอดไลน์ทีมงานมาที่ @THAITAXLAW ได้ทันที เพื่อให้ทีมงานจัดทำใบเสนอราคา และลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำให้ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ทีมงาน

Step 2 : ชำระเงินเพื่อยืนยันการใช้บริการ และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งหลักฐานการชำระเงิน และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการทันที

Step 3 : ทีมงานส่งลิงก์ เพื่อให้ยืนยันตัวตน ผ่านระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม ยืนยันตัวตน โดยคลิกลิงก์ที่ทีมงานเตรียมให้

Step 4 : ทีมงานยื่นเรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทีมงานดำเนินการเรื่องเอกสาร และยื่นเรื่องกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และ หน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Step 5 : รับเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดทางอีเมล และทางไปรษณีย์

ทีมงานจะจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้กับลูกค้าในรูปแบบ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ เอกสารทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) โดยอาจมีเอกสารบางส่วน ถูกจัดส่งให้จากหน่วยงานราชการ

เพิ่ม/ลดวัตถุประสงค์ หจก

ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ไม่ต้องกลัวโดนตรวจสอบ คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

เราจัดการเอกสารราชการให้คุณครบ 100% ทั้งชุด

แก้ไข เพิ่ม เปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูให้ดี ก่อนเลือกใช้บริการ

หนังสือรับรองนิติบุคคล

เอกสารสำคัญที่แสดงว่า ห้างหุ้นส่วนของคุณมีวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนทั้งหมดกี่ข้อ มีอะไรบ้าง ณ เวลาปัจจุบันที่ทำการคัดเอกสาร

เอกสารแก้ไขข้อมูล กรมพัฒน์

แบบยื่นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส.1 ) รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2 ) และ อื่น ๆ

เอกสารแก้ไขข้อมูล กรมสรรพากร

แบบ ภพ.09 กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ (เพิ่ม/ลด)

เอกสารแก้ไขข้อมูล ประกันสังคม

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง ( สปส.6-15 ) เรื่องเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ

เอกสารแก้ไขข้อมูล ใบอนุญาตอื่นๆ

กรณีที่ธุรกิจของคุณมีใบอนุญาตทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต้องการใช้บริการเพิ่มเติมในการแจ้งเปลี่ยนข้อมูล

แบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หส.1)

เอกสารที่ใช้ยื่นคำขอในการจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และจดแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนในอนาคต

รายการจดทะเบียน (หส.2)

เอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนั้น ๆ เช่น รายละเอียดเฉพาะของแต่ละห้างหุ้นส่วน รายละเอียดผู้เป็นหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ และ รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ทราบ

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ค่าบริการ

หลักฐานรายจ่ายในการใช้บริการ แก้ไขวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วน ซึ่งสามารถใช้เป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้

มีคำถามเพิ่มเติม ?

อยากปรึกษาทีมงาน คลิกปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย !

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

แอดไลน์ : @THAITAXLAW

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เปลี่ยนแปลงชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด / เปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บางครั้งธุรกิจของคุณก็อาจจะมีการ Rebrand เปลี่ยนแปลงชื่อธุรกิจ หรือ มีการออกแบบโลโก้ประจำธุรกิจใหม่ เพื่อความทันสมัย หรือ ภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นขององค์กร


อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า ตราประทับ ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนเสมอกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


หากคุณต้องการ เปลี่ยนแปลงชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด และ/หรือ เปลี่ยนแปลง ตราสำคัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

 
เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บางครั้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณจดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจัดการ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด เพื่อความเหมาะสมกับสถาการณ์ของธุรกิจ ณ เวลา ปัจจุบัน และเพื่อเป็นหลักฐานว่า วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นมีการเปลี่ยนไปแล้ว คุณจะต้องจดแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยทันที


หากคุณต้องการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• แก้ไขเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน ย้ายที่อยู่ เพิ่ม/ลด สาขา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อคุณต้องการย้ายที่อยู่สำนักงานจากที่ตั้งเดิม หรือ แม้แต่ มีการเพิ่ม/ลด สาขาของธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเป็นหลักฐาน และเป็นการอัพเดทฐานข้อมูลเพื่อให้แสดงในเอกสารราชการว่าคุณมีที่ตั้งของธุรกิจคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้ว


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติม ที่ตั้งสำนักงาน ย้ายที่อยู่ เพิ่ม/ลด สาขา  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

 
เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ / ข้อจำกัดอำนาจผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ถือเป็นตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เรียกกันว่า หุ้นส่วนผู้จัดการนั้น ถูกแต่งตั้งโดยมติส่วนใหญ่ในที่ประชุมของหุ้นส่วนของกิจการทุกคน


อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป อำนาจในการบริหารจัดการในธุรกิจอาจมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด บุคคลที่มีอำนาจ หรือ แม้แต่ การกำหนดสิทธิ์ เพิ่มอำนาจ/ลดอำนาจ ในการทำธุรกรรมนิติบุคคล ของผู้มีอำนาจ ให้ตรงกับความต้องการของ มติส่วนใหญ่ในที่ประชุมของหุ้นส่วน


ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น นิติบุคคลนั้นจะต้องจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลของราชการได้รับการอัพเดทให้ถูกต้องเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อจำกัดอำนาจผู้จัดการ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงจำพวกหุ้นส่วน (หุ้นส่วนจำกัด/หุ้นส่วนไม่จำกัด)

ธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากห้างหุ้นส่วนจำกัด เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของ ผู้เป็นเจ้าของ หรือ ที่เรียกว่า หุ้นส่วน เราจะต้องมีการจดแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนไปให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทันที


นอกจากนี้ หากหุ้นส่วนเดิม มีการเปลี่ยนแปลงจำพวกลักษณะของหุ้นส่วน ระหว่างสภาพการเป็น หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ และ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ จะต้องมีการจดแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน เปลี่ยนแปลงจำพวกหุ้นส่วน (หุ้นส่วนจำกัด/หุ้นส่วนไม่จำกัด) คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• เพิ่มทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อธุรกิจเติบโต และต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ ทางเลือกนอกเหนือไปจากการกู้ยืม ก็คือ การเพิ่มทุนของกิจการ ซึ่งก็คือ การเติมทุนจากหุ้นส่วนเจ้าของเดิม หรือ แม้แต่การระดมทุนจากหุ้นส่วนใหม่


การเพิ่มทุนจดทะเบียนของธุรกิจนิติบุคลนั้นมีระเบียบ และขั้นตอนการในการจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเมื่อคุณจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จแล้วนั้น คุณสามารถออกเป็นเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อแสดงว่าว่าทุนจดทะเบียนปัจจุบันมีจำนวนเท่าไร เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ หรือ เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือของกิจการต่อไปได้อีกด้วย


หากคุณต้องการ เพิ่มทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• ลดทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อธุรกิจต้องการลดขนาดกิจการ หรือ มีทุนจดทะเบียนสูงเกินกว่าความต้องการ หรือ แม้แต่มีการถอนตัวของหุ้นส่วนบางคนออกไป ดังนั้นส่วนของทุนในธุรกิจจึงลดลง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ลดทุนเกิดขึ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีการจดแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย


หากคุณต้องการ ลดทุนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• จดทะเบียนควบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งแต่สองกิจการขึ้นไปต้องการควบรวมกิจการเป็นกิจการเดียวกัน จะต้องทำการจดทะเบียนควบรวมกิจการ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี ภาษี และผลทางนิติกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


หากคุณต้องการ จดทะเบียนควบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

สภาพทางนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งมีเจ้าของกิจการในฐานะ หุ้นส่วน ซึ่งมีลักษณะทั้งในแบบ ไม่จำกัดความริบผิดชอบ และจำกัดความรับผิดชอบ สามารถเปลี่ยนแปลงให้มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเจ้าของได้ หากทำการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดแทน และหุ้นส่วนประเภทต่างๆจะกลายเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งจำกัดความรับผิดชอบเพียงเงินทุนที่ผูกพันสัญญาว่าจะลงทุนในกิจการเท่านั้น นอกจากนี้ผู้มีอำนาจของกิจการ จะถูกเรียกว่ากรรมผู้จัดการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นก็ได้เช่นกัน


หากคุณต้องการ แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

• แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ในกรณีที่คุณมีความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุลของผู้มีอำนาจ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ที่ไว้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ไม่เป็นสาระสำคัญทางนิติกรรม แต่ได้ทำการลงข้อมูลไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานระบบให้ถูกต้อง คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการแจ้งข้อมูลดังกล่าวกับนายทะเบียนเช่นกัน


หากคุณต้องการ แก้ไขข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอรับบริการดังกล่าวได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย

เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด | Best Promotion สำหรับ 10 คนแรกของเดือน แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Tags

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด, เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด, เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd, เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด dbd ออนไลน์, เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด pantip, เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราคา, เพิ่มวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรพากร, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด, แก้ไขวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด, แก้ไขวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนไลน์, จดวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่ม, จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์, รับจดเพิ่มวัตถุประสงค์, แก้ไขวัตถุประสงค์ dbd


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law