ข้อหารือภาษีอากร

ผลการค้นหา

ค้นพบ 20 รายการ จากข้อหารือทั้งหมด 4407 รายการ


เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการลดหย่อนภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5052

5 สิงหาคม 2563

เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103 และ 113 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5278

14 สิงหาคม 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4922

9 สิงหาคม 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5027

4 สิงหาคม 2563

เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ.2562
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4997

4 สิงหาคม 2563

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ข), 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ/4495

14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินที่จะเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1)(2), 48(5), 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4496

14 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 11 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3874

17 มิถุนายน 2563

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./4060

23 มิถุนายน 2563

เรื่อง: ขออนุมัติเพิ่มเติมการจัดทำใบกำกับภาษีแบบรวม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3543

2 มิถุนายน 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินค่าเช่ารับล่วงหน้าและรายจ่ายในการรื้อถอนอาคาร
ข้อกฎหมาย: ข้อ 3.4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 , มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3334

25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติใช้เกณฑ์เฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) ข้อ 2 , ข้อ 7
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3287

22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./3286

22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (1) ประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2572

20 เมษายน 2563

10 มีนาคม 2563

เรื่อง: การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1 (11), 77/2(2), 82(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/611

29 มกราคม 2563

เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวสวีเดน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2499
เลขที่หนังสือ: กค 0702/5733-y

28 สิงหาคม 2562

เรื่อง: ภาระภาษีอากร กรณีการโอนกิจการทั้งหมด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 74, 77/1 (8) (ฉ), 40 (4) (ฉ)
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4194

20 มิถุนายน 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4708

10 กรกฎาคม 2562

1 2 3 221