ข้อหารือภาษีอากร

ผลการค้นหา

ค้นพบ 20 รายการ จากข้อหารือทั้งหมด 4407 รายการ


เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 4 (5) พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 342
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6060

10 กันยายน 2562

24 เมษายน 2562

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./5430

14 สิงหาคม 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าให้บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39 76 ทวิ,อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นฯ, มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3580

29 พฤษภาคม 2562

เรื่อง: ภาษีอากร กรณีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (6) มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 69 ทวิ และ มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/1423

26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (น) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.2920

30 เมษายน 2562

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./1528

1 มีนาคม 2562

25 มิถุนายน 2562

เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร และ มาตรา 124 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4024

17 มิถุนายน 2562

7 มีนาคม 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวเนปาล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบ มาตรา 3 แห่ง พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2499
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3103

8 พฤษภาคม 2562

3 เมษายน 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4708

10 กรกฎาคม 2562

11 กรกฎาคม 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีภาระภาษีของกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (4) (ก) 65 ทวิ (15) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7525

7 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9)
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3406

22 พฤษภาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจในอ่าวไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 เตวีสติ,มาตรา 65 เอกวีสติ (1) (5) (2) มาตรา 65 ทวาวีสติ, มาตรา 65 อัฎฐารส มาตรา 65 วีสติ ประมวลรัษฎากร มาตรา 65
เลขที่หนังสือ: กค 0702/6082

11 กันยายน 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรเลีย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3729

6 มิถุนายน 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 31 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2864

26 เมษายน 2562