ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)

รับขอใบอนุญาต ต่ออายุ แก้ไข หรือยกเลิกการเปิดคลินิก

ความสำคัญโดยย่อ

คลินิกคือสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้าวคืน จะต่างกับโรงพยาบาลที่สามารถแอดมิทผู้ป่วยไว้ได้ ตัวอย่างบริการทางคลินิก เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทาง คลินิกทันตกรรม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  (ไม่รวมการทำคลอด) คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย หรือสหคลินิกคือมีมากกว่าสองประเภทอยู่ในคลินิกเดียวกัน ผู้ที่จะขอดำเนินเรื่องเปิดสถานพยาบาลต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพหรือเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สามารถดูแลสถานพยาบาลได้อย่างใกล้ชิด และไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก่อนอยู่แล้วสองแห่ง

การตั้งชื่อคลินิกจะเป็นคำนำหน้าชื่อหรือคำต่อท้ายประเภทของคลินิกก็ได้ เช่น “ทีทีแอลคลินิกเวชกรรม” หรือ “คลินิกเวชกรรมทีทีแอล” แต่ภายในเขตหรือจังหวัดเดียวกันจะต้องไม่มีชื่อคลินิกซ้ำกัน และหากเป็นเจ้าของเดียวกัน สามารถใช้ชื่อซ้ำกันได้แต่จะต้องระบุหมายเลขหรือสถานที่ตั้งต่อท้าย เช่น คลินิกเวชกรรมทีทีแอล สาขา2

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

การจดทะเบียนจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และ 3. ผู้ประกอบวิชาชีพร่วมตามลักษณะการดำเนินการของคลินิก (ผู้ขอรับใบอนุญาตกับผู้ดำเนินการสามารถเป็นบุคคลคนเดียวกันได้)

💊 ขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)

ระยะเวลาดำเนินการ 67 วันทำการ

เมื่อยื่นเอกสาร เจ้าหน้าที่จะทำการนัดวันตรวจคลินิก หากไม่พร้อมให้เข้าตรวจวันนัดตรวจ ทางผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอถอนเรื่องและรับเอกสารคืน และทำเรื่องเปิดคลินิกใหม่อีกครั้งในภายหลัง

💊 ขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก)

ระยะเวลาดำเนินการ 21 วันทำการ

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับหากการทำเรื่องขอใยอนุญาตสำเร็จคือแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะในคลินิก, ใบสมัครเข้ารับบริการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ, คำประกาสิทธิของผู้ป่วย, ป้ายสอบถามค่ารักษาพยายบาล และบันทึกการตรวจมาตรฐานตามประเภทคลินิก

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

คลินิกจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลทุก 2 ปีช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม (ใบอนุญาตใช้ได้จนถึงสิ้นปีปฏิทินที่สอง) หากเกินกำหนดจะต้องจ่ายค่าปรับเดือนละ 25 บาท 

💊 ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก)

ต่ออายุทุก 2 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม, สมุดทะเบียนสถานพยาบาล, แบบรายงานประจำปี, แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและในคลินิกโดยตนเอง

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ถ้าผู้ดำเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าได้ใน 7 วัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลมาตรา 25 มาดำเนินการแทนได้ไม่เกิน 90 วัน และต้องทำเรื่องแจ้งผู้อนุญาตให้ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เข้ามาดำเนินการแทน

💊 ขอแก้ไขใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก)

ระยะดำเนินการ 21 วันทำการ

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป เช่น เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล, การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้ดำเนินการ, การเปลี่ยนชื่อถนน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต จังหวัด, การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ที่ให้บริการ

หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำเนินงานในคลินิก

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

ก่อนแจ้งหยุดกิจการจัดทำรายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงประโยชน์ และส่วนได้เสียของผู้ป่วยในสถานพยาบาลนั้นเป็นสำคัญ

💊 ขอแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (คลินิก)

ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ แต่ต้องทำเรื่องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแจ้งเป็นหนังสือตามแบบคำขอแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบหนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล และผู้อนุญาตพิจารณาการแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล ลงบันทึกการแจ้งเลิกกิจการลงในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการ และสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com