ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ขอใบอนุญาตร้านยา, ขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 

ความสำคัญโดยย่อ

สิ่งที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่โดยพื้นที่ที่เปิดร้านต้องไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม.และมีสัดส่วนชัดเจน ไม่อนุญาตให้จำหน่ายรวมกับบริเวญบ้านพักอาศัย ก่อสร้างด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีระบบอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ หรือในเรื่องของอุปกรณ์นั้นมีตู้และชั้นวางยาจำนวนเพียงพอ มีป้ายกำกับแสดงประเภทยา ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และแดดส่องไม่ถึงผลิตภัณฑ์ มีม่านปิดส่วนที่ให้บริการโดยเภสัชกรและข้อความระบุให้ทราบว่าเภสัชกรไม่อยู่ มีซองยาที่ระบุฉลากยา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มีกระบวนการที่แสดงถึงการรักษาคุณภาพยา เช่น ตู้เย็น ถาดนับเม็ดยา 2 ถาด อุปกรณ์ เครื่องมือทําความสะอาดลดการปนเปื้อน เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนัก อุปกรณ์วัดส่วนสูง อุปกรณ์สําหรับดับเพลิง ชั้นวางยา ฯลฯ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ ใช้ชื่อเภสัชกร เภสัชกรหญิง แพทย์ปรุงยา นักปรุงยา หรือใช้อักษรย่อของคําดังกล่าว หรือใช้คําแสดงวุฒิการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ประกอบกับชื่อสกุลของตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค และห้ามจำหน่ายยาสูบ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในร้านขายยา 

👩🏻‍⚕️ ขอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันผ่านระบบ SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 21 วันทำการ

ทางผู้ขออนุญาตจะต้องจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน และบุคลากรให้พร้อม รวมถึงศึกษาข้อกฎหมายบางอย่าง เช่น การจัด Layout พื้นที่ของร้านขายยา เช่น มีพื้นที่บริเวณให้บริการขายยาโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มีพื้นที่สำหรับให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการใช้ยา และมีพื้นที่สำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า รวมถึงการทำป้ายแสดงตนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการชัดเจน มีรูปเภสัชกรพร้อมเลขที่ใบประกอบวิชาชีพแสดงไว้ พร้อมขนาดตัวอักษรให้เป็นไปตามกฎกระทรวงระบุ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

เอกสารที่ใช้ประกอบ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน, ใบรับรองประกอบวิชาชีพเวชกรรซึ่งรับรองว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรค สามารถประกอบวิชาชีพได้, เอกสารแสดงว่าผู้ดำเนินการเป็นผู้แทนหรือผู้จัดการของนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล), สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาต, คำรับรองตามแบบข.ย.14, ผลการตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน, และเอกสารอื่น ๆ

👨🏻‍⚕️ ขอต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผ่านระบบ SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 21 วันทำการ

ต่ออายุรายปีภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ใบอนุญาตหมดอายุ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน, ใบรับรองประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งรับรองว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรค สามารถประกอบวิชาชีพได้

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

🧑🏻‍⚕️ ขอแก้ไขใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผ่านระบบ SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 21 วันทำการ

เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ขายยา เปลี่ยนแปลงเภสัชกร ขอย้ายสถานที่ขายยา ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

ร้านยาแผนปัจจุบันมีบุคคลดำเนินการสองส่วนคือผู้ปฏิบัติการของสถานที่จำหน่าย/จ่ายยาแผนปัจจุบันและผู้รับอนุญาต เมื่อผู้ปฏิบัติขอยกเลิกการปฏิบัติงาน ผู้รับอนุญาตก็ต้องหาผู้ปฏิบัติการคนใหม่แทน เพราะหากไม่มีผู้ปฏิบัติการประจำตลอดเวลาจะถือเป็นการขาดคุณสมบัติและถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

👩🏻‍🔬 ขอยกเลิกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผ่านระบบ SKYNET ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 21 วันทำการ

แจ้งเลิกเป็นผู้รับใบอนุญาตขายยา หรือแจ้งเลิกเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com