ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ผ่านระบบมาตรฐานปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์)

ขออนุญาตผลิต นำเข้าอาหารสัตว์เพื่อขายอาหารสัตว์

ความสำคัญโดยย่อ

ประเภทและชนิดของอาหารสัตว์ควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทวัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง ปลาป่น รำข้าว ข้าวโพดเมล็ด เนื้อป่น เนื้อและกระดูกป่น ฯลฯ
2. ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว เช่น หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สารพรีมิกซ์
3. ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ เช่น นมผงสำหรับสัตว์ อาหารแทนนมสำหรับสัตว์ หางเนยผ่านกระบวนการสำหรับสัตว์ ฯลฯ
4. ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ เช่น โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน
5. ประเภทอาหารสัตว์ผสมยา เช่น หัวอาหารสัตว์ผสมยา, สารผสมล่วงหน้าผสมยา

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ผู้ประกอบการที่ต้องการขายอาหารสัตว์ควบคุม ต้องมีใบอนุญาตก่อนที่ประกอบกิจการ โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามแบบ เช่น แผนที่แสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, รูปถ่ายสถานที่ขายอาหารสัตว์, สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่แสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ รอเจ้าหน้าที่นัดตรวจดูสถานที่ขาย

🌾 ขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(ผ่านระบบ “มาตรฐานปศุสัตว์” ของกรมปศุสัตว์)

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารรวมประมาณ 20 วันทำการ

หากเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้านอกเหนือจากการขายให้ต้องใช้ใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าอาหารสัตว์ ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายก่อนที่จะยื่นขออนุญาตผลิต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ผู้ประกอบที่ต้องการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สามารถเตรียมเอกสารยื่นคำขอใบอนุญาตได้ตามแบบ เช่น แผนที่แสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ รูปถ่ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ และใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะฉบับเดิม

🌾 ขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ผ่านระบบ “มาตรฐานปศุสัตว์” ของกรมปศุสัตว์)

สามารถต่ออายุได่ก่อน 31 ธ.ค. ของทุกปี

ยื่นคำขอต่ออายุ พร้อมเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะฉบับเดิม เอกสารสิทธิเกี่ยวกับสถานที่ขายอาหารสัตว์และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เช่น สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ แผนที่แสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และรูปถ่ายสถานที่ขายอาหารสัตว์

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ขอแก้ไขใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ สามารถยื่นขอแก้ไขได้พร้อมเอกสารที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าผู้ประกอบการต้องการแก้ไขรายละเอียดของส่วนผสมอาหารสัตว์ ให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแจ้งชนิดหรือปริมาณการในอาหารสัตว์,หนังสือแสดงรายละเอียดของส่วนผสมอาหารสัตว์, หนังสือรับรองสูตร ฯลฯ

🌾 ขอแก้ไขใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ผ่านระบบ “มาตรฐานปศุสัตว์” ของกรมปศุสัตว์)

แจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

แจ้งความประสงค์ที่จะขอแก้ไข เช่น ขอย้ายสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย หรือสถานที่กักเก็บอาหารสัตว์เพื่อขาย เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

การขอยกเลิกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสามารถยื่นขอยกเลิกได้ที่กรมปศุสัตว์ ก่อนที่จะปิดกิจการภายใน 90 วัน สามารถขายอาหารสัตว์ที่เหลือให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้ หลังจากยกเลิกกิจการแล้วภายใน 30 วันถ้ายังขายสินค้าไม่หมดให้ทำลายทิ้ง

🌾 ขอยกเลิกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ผ่านระบบ “มาตรฐานปศุสัตว์” ของกรมปศุสัตว์)

แจ้งก่อนปิดกิจการ 90 วัน

ทำหนังสือแจ้งยกเลิกพร้อมส่งคืนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com