ธุรกิจขายตรง

ขอจดทะเบียน แก้ไข หรือยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรง

ความสำคัญโดยย่อ

ธุรกิจขายตรง เป็นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้น  เช่น อาหาร อุปกรณ์ออกกําลังกาย เครื่องสําอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เสื้อผ้า เครื่องครัว ฯลฯ สินค้าบางประเภทไม่ควรนำมาจำหน่ายในช่องทางขายตรงเพราะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะระดมเงินทุน หรือการลงทุนแบบแชร์ลูกโซ่ได้ เช่น ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ​ เพชร พลอย สลากกินแบ่งรัฐบาล สุรา บุหรี่ ซิมการ์ดโทรศัพท์ เป็นต้น

หากผู้ประกอบการธุรกิจแบบตรงไม่ทำการจดทะเบียนกับสคบ.ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย จะถูกปรับไม่เกินวันละ 20,000 บาทตลอดระยะเวลาฝ่าฝืน และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ผู้ประกอบการที่ต้องการจะประกอบธุรกิจขายตรงให้ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ สคบ.โดยแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน สินค้าที่ไม่ควรนำมาจำหน่ายในธุรกิจขายตรงได้แก่ ยา เครื่องมือแพทย์ ปุ๋ย สุรา

💻 ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบขายตรง

ระยะเวลาพิจารณาเอกสาร 47-68 วันทำการ

เตรียมเอกสารและเงินหลักประกัน ได้แก่ หนังสือยืนยันตัวตนผู้ยื่นคำขอ เช่น สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น สัญญาเช่าพื้นที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้า เช่น ตารางรายการสินค้า ภาพถ่ายและฉลากสินค้า เอกสารแสดงที่มาของหน่วยราชการ สัญญาเข้าร่วมธุรกิจและคู่มือการประกอบธุรกิจพร้อมแผนการจ่ายผลตอบแทน ประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือบริการ จำนวนของสมาชิกในปัจจุบัน ฯลฯ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ในกรณีนิติบุคคลมีรายได้เปลี่ยนแปลงอาจต้องเปลี่ยนจำนวนเงินที่วางหลักประกัน ถ้ามีรายได้ไม่เกิน 25 ล้าน ต้องวางหลักประกัน 25,000 มีรายได้เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน วางหลักประกัน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกินหนี่งร้อยล้านต้องวางหลักประกัน 100,000 บาท และถ้ามีรายได้ต่อปีเกินร้อยล้านต้องวางหลักประกัน 200,000 บาท และต้องวางหลักประกันภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือซึ่งอาจเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

💻 ขั้นตอนการแก้ไข/การเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาพิจารณาเอกสาร 47 วันทำการ

แก้ไขชื่อบริษัท แก้ไขชื่อกรรมการ แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ แก้ไขรายการสินค้า แก้ไขแผนการจ่ายผลตอบแทน ยื่นเอกสารคำขอแก้ไข พร้อมหลักฐานและเอกสารให้นายทะเบียนพิจารณา และดำเนินการแก้ไขก่อนออกหนังสือใหม่ให้ผู้ประกอบการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก/แจ้งหยุด

ในกรณีที่มีการโอนกิจการหรือเลิกประกอบธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจขายตรงจะขอรับคืนหลักประกันที่วางไว้พร้อมทั้งดอกผลได้ก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานว่าได้ชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เสร็จสิ้นแล้ว ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงไม่มารับหลักประกันและดอกผลคืนภายในห้าปีนับแต่วันที่โอนกิจการหรือวันที่เลิกประกอบธุรกิจ ให้หลักประกันและดอกผลนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ขอยกเลิกจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการ

ระยะเวลาพิจารณาเอกสาร 47 วันทำการ

ขอยกเลิกหรือโอนกิจการ ผู้ประกอบการต้องเตรียมประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้รับทราบถึงการเลิกประกอบธุรกิจ และจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมสำหรับสินค้าที่ยังอยู่ในระยะรับประกัน และห้ามเสนอขายสินค้าหรือทำสัญญานับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอยกเลิกกิจการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com