จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ.

การจดทะเบียนที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ค้าขายทางออนไลน์จำเป็นต้องขออนุญาตแต่มักถูกละเลย
สุ่มเสี่ยงถูกจำคุก หรือทั้งจำและปรับได้

ความสำคัญโดยย่อ

ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างสูง ผู้ประกอบการจำนวนมากได้หันมาค้าขายและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ที่สะดวกรวดเร็วที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมเริ่มกิจการ 

แต่มีหลายท่านที่ยังคงไม่ทราบว่าการที่จะประกอบกิจการในโลกออนไลน์นั้นก็ต้องมีการขออนุญาตและจดทะเบียน ไม่ต่างกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของกิจการทั้งไปเลย ซึ่งถ้าผู้ประกอบการละเลยก็จะสุ่มเสี่ยงถูกจำคุก หรือทั้งจำและปรับได้

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ ecommerce การค้าขายสินค้า/บริการ ออนไลน์ นอกจากจะต้องจดทะเบียนพานิชย์อิเลกทรอนิคส์แล้ว ยังมีอีกหนึ่งทะเบียนที่ต้องจดซึ่งก็คือ การจดทะเบียนเป็นผู้ทำการตลาดแบบตรงและวางหลักประกันกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูล เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค ซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับ เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เรียกว่า “ธุรกิจตลาดแบบตรง”

ดังนั้น การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. ตามมาตรา 38 หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่ Thaitaxlaw เรามีบริการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบเพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการที่ค้าขายออนไลน์ได้ทำธุรกิจอย่างถูกต้อง ขั้นตอนและกรเขียนรายงานส่งทาง สคบ. ค่อนข้างมีความยุ่งยากและใช้เวลาเยอะ ให้เราช่วยคุณในขณะที่คุณได้ไปทำสิ่งที่ถนัด อ่านรายละเอียดข้อมูลบริการจดทะเบียนด้านล้างได้เลย

 

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ปัจจุบัน (สคบ.) ได้มีการตรวจสอบเข้มขึ้นโดยเฉพาะผู้ค้าออนไลน์ เนื่องจากมีการร้องเรียนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง การขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ สินค้าไม่ตรงปก การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ. นอกจากจะเป็นเก้าแรกในการเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้องแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านช่องทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ การขึ้นทะเบียนกับสคบจึงเป็นสิ่งที่คุณทำเป็นอันดับต้นๆ

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท ต้องจดทะเบียนเป็น ผู้ค้าตลาดแบบตรง ตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2560 หากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ไปจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง จะมีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการปรับเพิ่มอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน

สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งทำธุรกิจใหม่ก็สามารถยื่นจดทะเบียนได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องรอให้ยอดขายถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี 

ทุกการจดทะเบียนต้องมีการวางหลักประกันกับ สคบ. สำหรับนิติบุคคลเริ่มต้นที่ 25,000 บาท (ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง)

🖋 จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 47-68 วันทำการ

รับให้คำปรึกษาและจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็น

– ตารางรายการสินค้าที่แสดงรายละเอียดสินค้า
– เอกสารเกี่ยวกับสินค้า จำแนกตามประเภท
– ตัวอย่างเอกสารการซื้อ-ขายที่ออกให้แก่ผู้บริโภค
– คำอธิบายวิธีการขายสินค้าหรือบริการ

รับแก้ไขปรับปรุงเดินเรื่องให้จนกว่าจะผ่านคำพิจรณา เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจขายของออนไลน์ของคุณถูกกฏหมาย 
ระยะเวลาในการพิจรณาขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและความซับซ้อนจองวิธีการขาย

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีภาษีของทุกๆ ปี ผู้ประกอบการธุรกิจตลาดแบบตรง มีหน้าที่แจ้งรายได้จากการประกอบธุรกิจให้ สคบ. ทราบเพื่อเป็นการต่ออายุการจดทะเบียนและปรับหลักประกันให้สอดคล้องกับยอกขายตามที่ระบุไว้ใน กฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑

🖋 ต่ออายุและปรับหลักประกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีภาษี

บริการยื่นต่ออายุทะเบียนทุกๆ ปีกับ สคบ. เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องทุกเมื่อ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

เมื่อดำเนินกิจการไประยะหนึง ธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้ประกอบการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารหรือหลักฐานให้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ได้จดทะเบียนไว้ เช่นรายการสินค้า/บริการ หรือวิธีการขาย จะต้องยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ต่อนายทะเบียน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ ขต.2/1 ดังรายละเอียดปรากฏตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารและหลักฐานการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ระยะเวลาดำเนินการรวม 47 วันทำการ

ผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามตัวเลือกด้านล่างต่อไปนี้โดยที่ระยะเวลาตั้งแต่ยื่นคำขอและการพิจารณาแล้วเส็จใช้เวลา 47 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและปริมาณข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ประกอบธุรกิจ ( ชื่อนิติบุคคล) แจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขชื่อเว็บไซต์

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ domain การสะกดคำแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพิ่มใหม่

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเลิกขายสินค้า/บริการ บางส่วน ตลอดถึงการเพิ่มการขาย ผู้ประกอบการต้องทำการแจ้งให้ สคบ. ทราบ

ย้ายที่อยู่สำนักงาน

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน 30 วัน หากมีการย้ายที่อยู่สำนักงานจากที่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว้ 

เปลี่ยนผู้จัดการ/กรรมการมีผู้อำนาจ

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใน 30 วัน หากมีการเปลี่ยนผู้จัดการ/กรรมการมีผู้อำนาจจากที่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงไว้ 

รายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา แก้ไขเพิ่มเติมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า แก้ไขเพิ่มเติมรายการสินค้า

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลิกกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนหรือแปรสภาพกิจการ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องทำการยื่นคำขอเพื่อแจ้งต่อ สคบ.ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ขอยกเลิกทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ

บริการขอยกเลิกทะเบียนประกอบธุรกิจแบบตรงเมื่อธุรกิจของคุณได้ถึงวันสิ้นสุดกิจการ 

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com