ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบ ลิขสิทธิ์

ความสำคัญโดยย่อ

ทำไมบริษัทถึงควรให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา? การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าเป็นการปกป้องผลงานของตัวคุณเอง ลองจินตนาการดูว่าบริษัทคุณอุตส่าห์ใส่แรงงานและมันสมองลงไปในผลิตภัณฑ์ แต่ดันมีเพื่อนร่วมวงการหรือคู่แข่งมาขอลอกการบ้านคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและมาแบ่งยอดขายในตลาดที่คุณกำลังเล่นอีก นอกจากจะไม่ได้รับเครดิตว่าเป็นคนต้นคิดสูตรหรือบริการแล้ว คุณยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพของของที่ถูกเลียนแบบได้ ทำให้ลูกค้าเกิดภาพจำผิด ๆ ถ้าของที่เขาซื้อไปเป็นของปลอมที่คุณภาพไม่ดีเท่า  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ คุณจะได้เป็นเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ของคุณเอง ได้รับผลตอบแทนแบบที่ควรจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วย และบริษัทมีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หากมีคนนำผลงานของเราไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

โดยทั่วไปการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญหาเริ่มจากการทำการตรวจสอบเครื่องหมายว่าซ้ำหรือใกล้เคียงกับของที่คนอื่นเคยจดไว้แล้วหรือไม่ ก่อนจะส่งเอกสารให้กับนายทะเบียนเพื่อยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมและรอรับหนังสือสำคัญว่าเราเป็นเจ้าของผลงานนั้นจริง หากผู้ใดจะขอเผยแพร่หรือทำซ้ำต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อน นอกจากนี้หากเราต้องทำการค้ากับต่างประเทศก็ควรวางแผนในจดทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศนั้น ๆ  “ก่อน” ที่จะเดินทางไปเผนแพร่สินค้าด้วย

💻 สมัครใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าของผลงาน (Single Sign On)

ต่ออายุทุก 5 ปี

ทำให้การขอจดทะเบียน แก้ไข ต่ออายุ ในการรับรองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการเป็นเรื่องง่าย

🖨 ขอออกใบแทนหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/ สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ไม่กำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

สามารถทำเรื่องขอออกใบแทนกรณีหนังสือตัวจริงเกิดการชำรุด สูญหาย หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อมีไว้เป็นเอกสารหลักฐาน

🎬 จดลิขสิทธิ์

มีอายุต่อจากผู้สร้างสรรค์ตาย 50 ปี

เพื่อที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะได้สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนา หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในผลงานของเราได้

🧩 จดเครื่องหมายการค้าสินค้า/บริการ

ต่ออายุทุก 10 ปี

จดสัญลักษณ์ที่แสดงว่าสินค้าหรือบริการของเราแตกต่างจากคนอื่น เป็นคนละยี่ห้อ คนละเจ้าของ คนละผู้ให้บริการกันทำให้ผู้บริโภคไม่สับสน เช่น โลโก้บริษัท รูปภาพ 3 มิติ เครื่องหมายเสียง (เสียงคน/เสียงสัตว์/เสียงเพลง)

🧩 การจดเครื่องหมายร่วม

ต่ออายุทุก 10 ปี

จดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มรัฐวิสาหกิจ เพื่อแสดงเอกภาพขององค์กร คนที่จะสามารถใช้ได้ต้องมีรายชื่อระบุอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมใช้บนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น และเวลาการโอนขายเครื่องหมาย เจ้าของร่วมทุกคนต้องเซ็นต์ในสัญญา

🧩 การจดเครื่องหมายรับรอง

ต่ออายุทุก 10 ปี

ไว้รับรองสินค้าหรือบริการของคนอื่นว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของเครื่องหมายนั้น ๆ ไม่ใช่ยี่ห้อโดยตรง เช่น เครื่องหมายอย. ฉลากเขียว ISO9001

🧬 จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

อายุคุ้มครอง 20 ปี

สิทธิบัตร (Patent) มีการแก้ไขทางเทคนิกที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือใช้การประดิษฐ์ขั้นสูง เช่น สิทธิบัตรสาขาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิศวกรรม/ไฟฟ้า/ฟิสิกส์ และสาขาเคมี/ปิโตรเคมี เป็นต้น

🧬 จดอนุสิทธิบัตร

อายุ 6 ปีต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) เป็นสิทธิบัตรที่ขั้นตอนไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน อาจเป็นการประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

🧬 จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

อายุคุ้มครอง 10 ปี

เน้นเรื่องรูปร่าง รูปทรง สี ลวดลายภายนอกของผลิตภัณฑ์หรืองานหัตถกรรม ไม่เน้นโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ์

🌎  จดคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าระหว่างประเทศ

ต่ออายุทุก 10 ปี

ต้องเคยทำการขอที่ประเทศต้นกำเนิดก่อน ข้อดีคือไม่ต้องขอจดทะเบียนแยกประเทศ คนละภาษา และชำระค่าธรรมเนียมคนละสกุลเงินตามวิธีปกติ โดยบริษัทสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ ถ้าผ่านไม่มีใครคัดค้านก็จะได้รับความคุ้มครองจากประเทศที่เป็นสมาชิกในภาคีที่เราขอรับความคุ้มครอง

🌎  จดคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ

ต่ออายุทุก 10 ปี

หากบริษัทไม่มีสิทธิบัตรในประเทศที่คุณกำลังส่งสินค้าไปขาย สินค้าของบริษัทก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองและคู่แข่งนำไปเลียนแบบได้

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้ามีวันหมดอายุ ดังนั้นหากเราต้องการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของสินค้านั้นต่อไป บริษัทจะต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตด้วย ทั้งตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองและผู้ที่ขออนุญาตเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ต่อ

🧩 ต่ออายุเครื่องหมายการค้า

90 วันก่อนวันสิ้นอายุ

ต่ออายุเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, เครื่องหมายรับรอง, เครื่องหมายร่วม ซึ่งสามารถเลือกต่ออายุแบบเดิม หรือแจ้งเปลี่ยนจำพวกสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

🧩 ต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า/บริการ

90 วันก่อนวันสิ้นอายุ

ขอรับรองเวลาต่ออายุว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้สัญญาใหม่ประกอบโดยระบุว่าผู้ได้รับอนุญาตจะมีสิทธิอนุญาตให้ใช้ช่วงได้หรือไม่ในแบบที่ยื่น

🧬 ต่ออายุสิทธิบัตร

90 วันก่อนวันสิ้นอายุ

สิทธิบัตรสามารถเลือกได้ 2 แบบว่าจะชำะค่าธรรมเนียมทั้งหมด 20 ปีรวมกันตั้งแต่ปีแรก หรือจะชำระค่าธรรมเนียมรายปี (สามารถเริ่มทำได้ในปีที่ 5 – ปีที่ 20)

🧬 ต่ออายุอนุสิทธิบัตร

90 วันก่อนวันสิ้นอายุ

สำหรับการต่ออายุจากครั้งแรกที่คุ้มครอง 6 ปีสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมกันเป็นการคุ้มครอง 10 ปี 

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

บริษัทอาจะทำงานแล้วค้นพบนวัตกรรมหรือวิธีการที่ใหม่ขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเพื่อปกป้องผลงานของตัวเองไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

🎬 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์

ไม่กำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

ขอแก้ไขชื่อผลงาน แก้ไขข้อมูลการจัดทำสื่อสำหรับคนพิการ แก้ไขข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม แก้ไขข้อมูลตัวแทนเดิม แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ขอแก้ไขชื่อผลงาน แก้ไขข้อมูลการจัดทำสื่อสำหรับคนพิการ แก้ไขข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม แก้ไขข้อมูลตัวแทนเดิม แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

🎬 เพิ่มหรือลดจำนวนเจ้าของลิขสิทธิ์

ไม่กำหนดระยะเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมที่ต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่จะต้องคงเหลือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอย่างน้อย 1 คน

🎬 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์

ระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ 10 ปีหากไม่ได้ระบุ

สามารถโอนสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนโดยระบุระยะเวลาและเงื่อนไขสัญญาในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

🧩 การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

ต้องการแก้ไขคำอ่าน/คำแปล, ประเภทจำพวกสินค้า/บริการ, รายการสินค้า/บริการ, เครื่องหมาย, สถานที่ติดต่อ, ข้อบังคับการใช้เครื่องหมายรับรอง, ชื่อสกุลหรือสัญชาติของเจ้าของ, ชื่อนิติบุคคล

🧩 อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

ระบุสิทธิของเจ้าของและผู้ได้รับอนุญาต เช่น อนุญาตทุกรายการหรือแค่บางรายการ, เจ้าของไม่มีหรือมีสิทธิใช้เครื่องหมายระหว่างอยู่ในอายุสัญญา, เจ้าของอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ได้อีกหรือไม่, ผู้ได้รับอนุญาตสามารถอนุญาตช่วงใหเบุคคลอื่นได้หรือไม่

🧬 แก้ไขข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ต้องอยู่ในอายุความคุ้มครองอยู่ โดยสิทธิบัตร 20 ปีและอนุสิทธิบัตร 6 ปี (รวมต่ออายุได้ไม่เกิน 4 ปี)

เปลี่ยนแปลงชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์, เปลี่ยนแปลงรายงานผลการตรวจสอบ, เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประดิษฐ์,  เปลี่ยนแปลงข้อถือสิทธิ์, เปลี่ยนแปลงผู้ประดิษฐ์ หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรยังอยู่ในอายุของความคุ้มครองอยู่

🧬 ขอแก้ไขประเภทสิทธิบัตร

ต้องอยู่ในอายุความคุ้มครองอยู่ โดยสิทธิบัตร 20 ปีและอนุสิทธิบัตร 6 ปี (รวมต่ออายุได้ไม่เกิน 4 ปี)

ขอเปลี่ยนจากสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร หรือขอเปลี่ยนอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โดยกำหนดว่าจะใช้วันยื่นคำขอดั้งเดิมหรือจะใช้วันที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันยื่นคำขอใหม่

🧬 ขออนุญาตเจ้าของใช้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ต้องอยู่ในอายุความคุ้มครองอยู่ โดยสิทธิบัตร 20 ปีและอนุสิทธิบัตร 6 ปี (รวมต่ออายุได้ไม่เกิน 4 ปี)

ยื่นคำขอใช้สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรกับเจ้าของเพื่อขอให้สิทธิบัตรนั้น ๆ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

+

โอนใบอนุญาต

สำหรับบางคนหรือบางบริษัทที่ต้องการเลิกกิจการแล้วอาจจะทำการขายลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของตัวเองให้กับผู้รับโอนคนถัดไป แต่ก่อนจะเลือกเส้นทางนี้อย่าลืมว่าสิทธิ์จะไปตกอยู่ที่เจ้าของคนใหม่ ดังนั้นหากวันหลังจากที่เราขายไปแล้วเราอยากจะใช้ผลงานจะต้องขออนุญาต หรือจ่ายเงินให้กับเจ้าของคนใหม่ก่อนเพราะผลงานนั้นถือว่าไม่ใช่ของ ๆ  เราแล้ว

🎬 ขอเพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

ผู้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

🎬 ขอยกเลิกลิขสิทธิ์ของตัวเอง

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

สำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมที่ต้องการยกเลิกความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่จะต้องคงเหลือเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอย่างน้อย 1 คน

🎬 โอนลิขสิทธิ์ให้เจ้าของใหม่

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

โอนลิขสิทธิ์ทางนิติกรรม พินัยกรรม หรือด้วยสาเหตุอื่น เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถโอนโดยกำหนดระยะเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

🧩 การขอยกเลิกเครื่องหมายการค้า

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

ขอเพิกถอนเครื่องหมายของตนเอง, ขอเพิกถอนเครื่องหมายของผู้อื่น, ขอเพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้ เจ้าของเครื่องหมายสามารถขอถอดถอนเครื่องหมายการค้าได้ แต่หากมีการจดทะเบียนสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้าต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตด้วย ยกเว้นในสัญญามีระบุไว้เป็นอื่น

🧩 ขอโอนหรือรับมรดกสิทธิ์เครื่องหมายการค้า

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

สามารถโอนกันระหว่างบุคคลธรรมดา(ไทย), นิติบุคคล(ไทย), ส่วนราชการ(ไทย) และต่างชาติได้ โดยผู้โอนสามารถเลือกโอนสินค้า/บริการบางจำพวกหรือทั้งหมด

🧬 การโอนสิทธิบัตรประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

เช่น เปลี่ยนเจ้าของหรือได้รับจากมรดกเพราะเป็นทายาทผู้ถือสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ทั้งนี้ผู้ถือสิทธิต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้ครบไดม่เช่นนั้นจะทำการโอนสิทธิไม่ได้

🧬  ขอคืนสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร หรือยกเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ

ไม่กำหนดเวลาที่ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

แต่จะไม่สามารถขอคืนได้ถ้ามีการฟ้องศาลว่าสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ขอคืนนี้ได้ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผู้อื่น 

พร้อมกับแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบ และให้ประกาศโฆษณาการขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com