ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร เราจำเป็นจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่? รายละเอียดในการจด เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเป็นอย่างไร มาดูกัน

ความสำคัญโดยย่อ

ผู้ประกอบการหลายท่านมักมีคำถามว่า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยังไง? ไม่จดได้มั้ย? แล้วถ้าจดดีกว่ายังไง? โดยที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจถึงความหมายความสำคัญและเหตุผลที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซ้ำไป เพื่อตอบคำถามข้างต้นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึงอะไรกันแน่ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (Value Added Tax) ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือภาษีที่ถูกเรียกเก็บเมื่อคุณไปซื้อสินค้าหรือบริการ สำหรับคนธรรมดาททั่วไปแล้วมีหน้าที่ “จ่าย” VAT อย่างเดียว แต่สำหรับเจ้าของกิจการที่จด VAT นั้นหน้าที่การ “จ่าย” นี้จะถูกพลักไปที่ผู้บริโภค เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่จด VAT เท่านั้น

 สำหรับผู้ประกอบการจด VAT เวลาไปซื้อสินค้า ไม่ว่าจะมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า หรือ ของใช้ภายในบริษัท คุณต้องจ่าย VAT ให้ร้านที่คุณซื้อของ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ภาษีซื้อ” และเมื่อคุณนำสินค้าของคุณไปขาย คุณก็จะทำการเก็บ VAT จากลูกค้า ซึ่งตรงนี้มีชื่อเรียกว่า “ภาษีขาย”

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกฎหมายบัญญัติ ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่เนื่องจากประเทศไทยมีการออกกฎหมายพิเศษมาลดให้เหลือ 7% เป็นการชั่วคราวแบบปีต่อปี ผู้ประกอบการจด VAT จึงมีหน้าที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากผู้ซื้อ เพื่อนำส่งเป็น”ภาษีขาย” และ สามารถนำ “ภาษีซื้อ” ของตัวเองมาลบเป็นส่วนต่างที่ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร

อีกหนึงความเชื่อผิดๆ ของการจด VAT คือถ้ารายได้รวมไม่ถึง 1,800,000 หรือ ถ้าประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ซึ่งในความจริงแล้วสามารถทำได้ทั้งสองกรณี

ที่ Thai Tax Law เรามีบริการจดทะเบียนภาษีูลค่าเพิ่มครบวงจร ตั้งแต่การเริ่มต้นจดทะเบียน การแก้ไขข้อมูลในวันที่ต้องย้ายหรือเปลี่ยนอปลงประเภทธุรกิจ ตลอดไปจนถึงการยกเลิกกิจการ

 

 

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

หากรายได้จากการขายสินค้า และบริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี จะเข้าเกณฑ์ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้รายได้ถึง 1.8 ล้าน หรือคำนวณรายรับแล้วเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีแน่นอน

สำหรับบริษัทที่ไม่ได้จด VAT ไว้ก่อนตั้งแต่ต้น เมื่อรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทในปีนั้นๆ ให้รีบยื่นคำร้องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่รายรับเกิน ไม่งั้นอาจโดนปรับ หรือเจอโทษอื่นๆ ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการขายสินค้าทางการเกษตร การบริการสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน กิจการเกี่ยวกับการขนส่ง และสถานพยาบาล

✅ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

จดได้ทันที หรือ จดภายใน 30 วัน เมื่อรายรับเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี

เมื่อจด VAT แล้ว บริษัทสามารถ ออกใบกำกับภาษี และ สามารถนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้ ซึ่งหากบริษัทยังรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน/ปี หรือ ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน

💻 จดยื่นภาษีสรรพากรระบบออนไลน์ e-Filing

15 วันทำาการนับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นคำขอ

สมัครใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

หลังจากดำเนินกิจการไประยะหนึง อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จดไว้ เช่นการย้ายสถานประกอบการ เปลี่ยนแปลงประเภทของกิจการ การเพิ่ม/ลดจำนวนสาขา และการเปลี่ยนชื่อ

ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต่อมาภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะต้องยื่นคำขอเพื่อแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด

และถ้ามีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงข้อความในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลง

📍 ย้ายสถานประกอบการภายในหน่วยจดทะเบียนเดียวกัน

ก่อนการย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

การย้ายสถานประกอบการอยู่ภายในท้องที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ก่อนการย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนการย้ายเข้า-ย้ายออก มีค่าปรับ 2,000 บาท

📌 ย้ายสถานประกอบการต่างหน่วยจดทะเบียน

ก่อนการย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงย้ายออกจากที่เดิม และแจ้งการเปลี่ยนแปลงย้ายเข้าสถานที่ใหม่ ก่อนการย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

กรณีไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนการย้ายเข้า-ย้ายออก มีค่าปรับ 2,000 บาท

🏢 เพิ่มจำนวนสาขา

ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่น้อย 15 วัน

ผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติมไม่น้อย 15 วัน เพื่อขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสถานประกอบการนั้น

🏚 ลดจำนวนสาขา

ภายใน 15 นับจากวันปิดสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะปิดสถานประกอบการบางแห่ง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของสถานประกอบการภายใน 15 นับจากวันปิดสถานประกอบการ

📋 เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ

ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

หากกิจการมีการเปลี่ยนชื่อร้าน หรือ ชื่อสถานที่ของกิจการ เช่นเปลี่ยนชื่อเรียกสถานที่ หรือ ป้ายแสดงชื่อสถานที่ต่างจากเดิม ต้องมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการด้วย

🧑‍💼 เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการ

ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

หากกิจการมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทนิติบุคคล เป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ต้องการ จะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล และส่งคืน ภ.พ.20 แก่สรรพากรเพื่อออกเอกสารหลักฐานใบใหม่อีกด้วย

🗒 เปลี่ยนแปลงประเภทของการประกอบกิจการ

ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เมื่อธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการที่กระทำเป็นปกติ ประเภทสินค้าหรือบริการที่กระทำเป็นส่วนใหญ่ จะต้องจดทะเบียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ภายใน 15 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลิกกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนหรือแปรสภาพกิจการ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องทำการยื่นคำขอเพื่อแจ้งต่อกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด 

❌ เลิกประกอบกิจการ/โอนกิจการทั้งหมด/ ควบกิจการ

ภายใน 15 วันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการ/ก่อนวันโอนกิจการ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ/โอนกิจการทั้งหมด ให้แจ้งเลิกกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันนับจากวันที่เลิกประกอบกิจการ

🗄 โอนกิจการบางส่วน

ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน

ผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะโอนกิจการบางส่วน ให้แจ้งการโอนกิจการ และการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม ถ้ามี ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน

📑 แปรสภาพกิจการ

ภายใน 15 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

แจ้งการแปรสภาพกิจการเช่นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดมาเป็นบริษัทจำกัด ภายใน 15 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

⚠ หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

ภายใน 15 วันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว

ผู้ประกอบการจดทะเบียนประสงค์จะหยุดประกอบกิจการ ชั่วคราว เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ภายใน 15 วันนับจากวันที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว

😢 ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย

โดยเร็วที่สุด หรือ ภายใน 15 วัน

ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาถึงแก่ความตาย ความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนของผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวสิ้นสุดลง และให้ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ตาย มีสิทธิประกอบกิจการต่อไปได้อีกไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงความตายโดยเร็วที่สุด 

ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของผู้ตายไม่ใช้สิทธิดำเนินการ ให้ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกดังกล่าวคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ตาย ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน

 

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com