สำนักงานประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ความสำคัญโดยย่อ

ประกันสังคมเป็นประกันขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนในระบบ ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะมีสวัสดิการประกันกลุ่ม แต่ทุกบริษัทมีประกันสังคมแน่นอนเพราะกฎหมายกำหนด เพื่อที่อย่างน้อยจะได้เป็นประกันขั้นพื้นฐานคุ้มครองให้กับพนักงานทุกคน (พนักงานบริษัทถือเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และหากลาออกแล้วต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเข้าไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้)

ประกันสังคมนั้นมี 2 กองทุนคือ “กองทุนประกันสังคม” และ “กองทุนเงินทดแทน” กองทุนประกันสังคมนั้นคุ้มครอง 7 กรณีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงาน คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เป็นกองทุนที่นายจ้างกับลูกจ้างจ่ายคนละครึ่ง

ส่วนกองทุนเงินทดแทนจะคุ้มครอง 4 กรณีที่เกิดขึ้นจากการทำงาน คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย และตายหรือสูญหาย เป็นกองทุนที่นายจ้างจ่ายฝ่ายเดียวตอนเริ่มมีพนักงานหรือทุก ๆ ต้นปีในปีถัดไป

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

บริษัทจะต้อง จดทะเบียนสำนักงานประกันสังคม ด้วยการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างเมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (อายุ 15-60 ปีในวันที่เข้าทำงาน) ลูกจ้างที่ว่านี้ไม่รวมกรรมการบริษัท และบริษัทต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใน 30 วันนับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน

🌆 ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีลูกจ้างคนแรก

ขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนประกันสังคม และขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน

🧳 ขึ้นทะเบียนลูกจ้าง

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงานวันแรก

ขึ้นทะเบียนลูกจ้างกองทุนประกันสังคม สำหรับลูกจ้างที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้ว และลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ (First Jobber)

👨🏻‍💻 สมัครประกันสังคมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการ 

สมัครเพื่อยื่นเอกสารสปส.ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ลดการเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมด้วยการกรอกผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้คุณประหยัดเวลาและพลังงานไปได้ทุกเดือนไม่ว่าจะแจ้งพนักงานเข้าออก ส่งเงินสมทบรายเดือน ส่งกองทุนทดแทนรายปีก็สามารถทำผ่านช่องทางนี้ได้

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เราต้องทำการแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลที่อัพเดทที่สุด เพราะบางทีหากมีการข้ามพื้นที่หรือเปลี่ยนสถานที่ส่งเงินสมทบก็ต้องแจ้งเปลี่ยนสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของพนักงานบริษัท เช่น  การเปลี่ยนชื่อนามสกุล สถานภาพ หรือจำนวนบุตร ส่วนการเปลี่ยนในส่วนของนิติบุคคล เช่น กรณีที่มีพนักงานเข้าใหม่ ลาออก การย้ายที่อยู่บริษัทไปออฟฟิศใหม่ การเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ การเพิ่มสาขา หรือการยกเลิกสาขา เป็นต้น

🚶🏻‍♀️ แจ้งพนักงานเข้า/ออก

พนักงานเข้าใหม่แจ้งภายใน 30 วัน พนักงานลาออกแจ้งภายในวันที่ 15 เดือนถัดไป

พนักงานที่เข้ามาใหม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วหรือไม่ ส่วนพนักงานที่ออกนั้นเป็นกรณีลาออกเองหรือเลิกจ้าง

🏥 ยื่นกองทุนทดแทนประจำปี

แจ้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป

นายจ้างต้องแจ้งจำนวนค่าจ้างรวมทั้งปีของปีที่ผ่านมาให้กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ประเมินกับเงินสมทบที่เก็บไว้เมื่อต้นปีว่าต้องจ่ายเพิ่มหรือหักไว้ในใบแจ้งเงินสมทบรอบถัดไป

✍️ แจ้งเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนาม

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เช่น แต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขอำนาจของกรรมการ หรือการถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งเพราะกรรมการลาออก กระทำผิดร้ายแรง เป็นบุคคลล้มละลาย ตาย

📋 แจ้งเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจ

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้มีอำนาจลงนามคนปัจจุบันอาจต้องการให้เปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจเป็นรายชื่อใหม่

🏢 แจ้งเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทที่ทำการเปลี่ยนชื่อจะต้องทำการแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเพื่ออัพเดทความถูกต้องของข้อมูล

🏗️ แจ้งยกเลิกสาขา

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

ต้องการปรับขนาดองค์กรให้เล็กลง

🏘️ แจ้งเพิ่มจำนวนสาขา

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจต้องการขยายกิจการไปยังพื้นที่ใหม่

📍 แจ้งย้ายสถานประกอบการ

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัทเมื่อมีการย้ายออฟฟิศใหม่

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

เมื่อบริษัทไม่มีลูกจ้างเหลืออยู่เลย คือขณะนั้นบริษัทไม่มีพนักงานแล้ว แต่อาจจะเหลือแค่กรรมการบริษัทดำเนินกิจการอยู่ บริษัทต้องทำการแจ้งหยุดกิจการชั่วคราว หรือบริษัทที่เลิกประกอบกิจการถาวรก็ต้องทำการแจ้งสำนักงานประกันสังคมเช่นกัน

✋ แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักสองกรณีคือภาครัฐสั่งปิด เช่น ภาครัฐสั่งปิดเพราะเป็นกิจการที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 หรือเจ้าของสั่งปิดเอง เพราะไม่มีลูกจ้างแล้ว หรือเพราะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลย

🛑 เลิกประกอบกิจการ

ภายใน 15 วันของเดือนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรณีปิดบริษัทหรือล้มละลาย

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com