ภาษีป้าย

ติดตั้งป้ายใหม่ ชำระภาษีป้ายต่อเนื่องรายปี เปลี่ยนป้าย แจ้งปลดป้าย  

ความสำคัญโดยย่อ

ป้ายมีสองแบบหลัก ๆ อย่างแรกคือป้ายทั่วไปที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้าไว้สำหรับโชว์ Branding หรือโฆษณา ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเขียน แกะสลัก พิมพ์ด้วยตัวอักษรหรือภาพ ส่วนแบบที่สองคือป้ายที่เข้าข่าย พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ คือ เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว กฎหมายระบุให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำป้ายระบุชื่อกิจการไว้หน้าสำนักงานใหญ่และสาขาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียน ภาษีที่คนมักสนใจคู่กับภาษีป้ายคือภาษีโรงเรือนและที่ดิน ป้ายที่รับได้การยกเว้นภาษีป้ายได้แก่ ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพเพื่อโฆษณามหรสพ, ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์, ป้ายในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว, ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์, ป้ายที่แสดงไว้ในอาคารเพื่อประกอบการค้า (แต่ไม่ยกเว้นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์), ป้ายของราชการ, ป้ายของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล, ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห้งประเทศไทย, ป้ายโรงเรียนเอกชน, ป้ายผู้ประกอบการเกษตร, ป้ายวัด สมาคม มูลนิธิ ดังนั้นหากคุณประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ระบุ ก็มีแนวโน้มสูงมากว่าธุรกิจคุณจะต้องเสียภาษีป้ายด้วย

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ป้ายที่เริ่มติดตั้งในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้งหากมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทสามารถชำระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กันได้ หลังจากนั้นจะเสียเป็นรายปี

ปัจจัยที่ใช้นำมาคำนวณภาษีป้ายคือภาษาบนป้าย ถ้าถูกสุดคือภาษาไทยล้วน, ถัดมาคืออักษรไทยอยู่ข้างบนสุด แต่ในป้ายมีอักษรภาษาอื่นหรือไอคอน โลโก้ รูปภาพอยู่ด้วย, แพงสุดคือไม่มีอักษรภาษาไทยเลย หรืออักษรภาษาไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้อักษรภาษาอื่น

นอกนั้นอาจมีข้อบังคับอื่น ๆ เช่นป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นและมีพื้นที่เกินสองตารางเมตรต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็นตัวอักษรไทยที่ชัดเจนด้านมุมขวาล่างของป้าย

💈 ติดตั้งป้ายร้าน/ ป้ายบริษัทใหม่

ยื่นภายใน 30 วันนับจากวันที่จดทะเบียนพาณิชย์

หลังจากจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ผู้ประกอบการต้องทำเรื่องติดตั้งป้ายและชำระภาษีป้ายให้กับสำนักงานเขตและแสดงหลักฐานเสียภาษีป้ายไว้ในตำแหน่งที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ

📢 การขอติดตั้งป้ายโฆษณา

ชำระภายใน 15 วันหลังผ่านการประเมินแล้ว

ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตมาตรวจสอบความปลอดภัยในการติดตั้งป้าย และชำระค่าภาษีป้ายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประเมินให้ผ่านแล้ว

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายเป็นรายปี โดยต้องนำหลัหฐานการชำระปีที่แล้วไปติดต่อเขตที่บริษัทตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารให้

⏳ ต่ออายุป้ายรายปี

ชำระภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี

เตรียมใบเสร็บจการชำระค่าป้ายปีที่ผ่านมา พร้อมภาพและแบบฟอร์ม

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

การเปลี่ยนป้ายอาจมีผลต่อการคำนวณราคาภาษีป้ายใหม่ ซึ่งเริ่มที่อัตรา 10 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตรไปจนถึง 200 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร และพ.ร.บ.ภาษีป้ายระบุว่าถ้าเป็นป้ายที่แสดงโดยเครื่องจักรซึ่งมีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนที่ ให้คิดอัตราภาษีตามจำนวนหรือตามระยะเวลาที่ข้อความเครื่องหมายและรูปภาพปรากฏอยู่บนป้าย

🎐 แก้ไขป้ายเก่า

แจ้งภายใน 15 วันหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนป้าย

มีการแก้ไขข้อความ ภาพ เครื่องหมายบนป้าย รวมถึงติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่มีการเสียภาษีแล้วแม้ข้อความ ภาพ เครื่องหมายบนป้ายจะเหมือนเดิม

👥 โอนป้าย

แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่รับโอน

การโอนป้ายให้บุคคลอื่น เป็นหน้าที่ของผู้รับโอนป้ายที่ต้องแจ้งหนังสือกับพนักงานเจ้าหน้าที่

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของป้ายหรือยกเลิกให้ทำการแจ้งเขตภายในธันวาคมของทุกปี

 ยกเลิกป้าย/ ปลดป้ายออก

แจ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่งคำร้องเพื่อแจ้งขอปลดป้ายออก พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จที่ชำระค่าภาษีป้ายครั้งสุดท้ายกับสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของป้าย

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com