บริการรับสอบบัญชี

รับสอบบัญชีสำหรับบริษัท สอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบสมุดบัญชี ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี 

ความสำคัญโดยย่อ

รายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทุกรายการจะต้องมีการบันทึกบัญชี การทำบัญชีที่ดีจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่บริษัทกำลังเปิดกำเนินการอยู่ และภายในหนึ่งปีบัญชี บริษัทจะต้องมีการสอบบัญชีเพื่อเป็นการรับรองว่าการทำบัญชีนั้นถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีจากผู้สอบบัญชีซึ่งเป็ยบุคคลภายนอก หากรายงานงบการเงินที่ส่งตรวจนั้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาในการบันทึกบัญชีผู้สอบก็จะแสดงความคิดเห็นและเซ็นรับรองให้ ในขณะเดียวกันหากผู้สอบพบว่าบัญชีมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะแจ้งบริษัทกลับมาให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะถูกหรือไม่เซ็นรับรองให้ ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นบุคคลภายนอกบริษัท หรือเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้สอบบัญชีจะเป็นพนักงานหรือกรรมการบริษัทไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องลาออกจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเสียก่อน นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี มีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มีการวางหลักประกันไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถเซ็นรับรองเอกสารแทนได้

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

การสอบบัญชี คือ การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่น ๆ โดยผู้ประกอบวิชาสอบบัญชี ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดไว้ กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าผู้สอบต้องมีทั้งหมดกี่คนแต่โดยปกติมักจะแต่งตั้งเพียงคนเดียว

ผู้สอบบัญชีจะวินิจฉัยและแสดงความคิดเห็นว่าบัญชีงบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นมามีความถูกต้องตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด และผู้สอบบัญชีสามารถทำการตั้งข้อสังเกตผู้บริหารถึงสภาพการควบคุมภายในของกิจการ หรือการทุจริตของกรรมการได้

📒 บริการสอบบัญชีประจำปี

ส่งให้นายทะเบียนไม่ช้ากว่า 1 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

กฎหมายบัญญัติไว้ว่า “งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น” เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณางบดุลและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วที่ประชุมใหญ่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติงบดุลนั้นก็ได้ ในขณะเดียวกันผู้สอบบัญชีมีหน้าที่รับรองงบการเงินที่บริษัทจัดทำเท่านั้น โดยผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบข้อบกพร่องตามมาตรฐานบัญชี แต่ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในการค้นพบการทุจริต ยกเว้นจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต

📒 บริการแก้ไขงบบกพร่อง

นำส่งทันทีที่พบข้อผิดพลาด

บริการแจ้งยื่นงบการเงินสำหรับบริษัทที่ต้องการส่งงบการเงินประจำปี หรือยื่นแก้ไขงบบกพร่อง สำหรับงบการเงินที่ส่งไปแล้วแต่มีข้อมูลผิดไม่ว่าจะเป็น ชื่อ/เลขทะเบียน, รอบปีบัญชี, วันที่ประชุมอนุมัติงบ, ข้อมูลส.บช.3 ผิด, รหัสประเภทธุรกิจ, งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน,งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น, แนบรายงานผู้สอบผิด, แนบหมายเหตุฯ ผิดเป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com