ใบอนุญาตกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

จดจัดตั้งโรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า คนงานเกิน 50 คน 

ความสำคัญโดยย่อ

ขอบข่ายที่จะทำให้ธุรกิจต้องจดทะเบียนโรงงานคือ เป็นอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้กำลังเครื่องจักรรวมกันตั้งแต่หรือมีกำลังเทียบเท่า 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม เพื่อประกอบกิจการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา ทำลายตามประเภทของชนิดโรงงานที่กำหนดตามกฎกระทรวง

โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานที่มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า คนงานเกิน 50 คน เช่น โรงงานอัดฝ้าย หรือ ปั่นและอัดนุ่น, โรงงานเก็บรักษา ลำเลียงพืชและเมล็ดพืช, โรงงานเผาถ่านกะลามะพร้าว, โรงงานถนอมผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี, โรงงานโม่ บด ย่อยหิน, โรงงานนมสด, โรงงานแป้ง, โรงงานน้ำส้มสายชู, โรงงานเบียร์, โรงงานหนังเทียม, โรงงานใยแก้ว, โรงงานทำภาชนะเครื่องใช้จากไม้, โรงงานแม่พิมพ์โลหะ ฯลฯ

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ 3 เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  และสถานที่ตั้งของโรงงาน แล้วค่อยแจ้งผลการพิจารณาว่าอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานหรือไม่ หลังจากนั้นค่อยดำเนินการแจ้งเรื่องเริ่มประกอบกิจการ

🏭 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน

หลังจากแจ้งเรื่องแล้วให้รอนายทะเบียนพิจารณาอนุญาตจัดตั้งโรงงานประมาณ 30 วันทำการ เมื่อไ้ด้รับอนุญาตแล้วให้แจ้งเริ่มประกอบกิจการและชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 15 วันก่อนเริ่มประกอบกิจการจริง

🏭 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน

ให้นับอายุใบอนุญาตตรงกับวันที่วันที่เริ่มประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตโรงงานจำพวกที่ 3 จะมีอายุ 5 ปี ส่วนวันครบรอบชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้ชำระทุกปีช่วงเดียวกับวันเริ่มประกอบกิจการ

📣 หนังสือแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

7 วันและ 15 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศ

การปิดประกาศจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐผู้รับคำขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบประกาศการรับฟังความเห็นของประชาชน และเมื่อครบระยะเวลากำหนดแล้วให้ประกาศให้ประชาชนรับทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนด กรณีที่ประชาชนไม่ออกความเห็น ให้ผู้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาแทนประชาชน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com