ใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์(แปลงเดียว)

ขอใบรับรอง ต่ออายุ แก้ไข หรือยกเลิกใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์แปลงเดียว หรือรายเดียว (ไม่ใช่แบบกลุ่ม)

ความสำคัญโดยย่อ

ใบรับรองนี้มีความสำคัญต่อผู้ที่สนใจทำธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ หรือที่รู้จักกันในนามฟาร์มออร์แกนิค เพราะเป็นการยืนยันว่าผู้ผลิตได้ใช้พื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ และอากาศ เกษตรกรไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช หรือจุลินทรีย์ที่มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้สบายใจว่าแหล่งผลิตนี้ได้ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรอินทรีย์บางที่จะมีการเน้นฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำด้วยอินทรียวัตถุ เช่น  ปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยพืชสด บางที่อาจมีการเลี้ยงสัตว์เ้พื่อใช้ทรัพยากรในฟาร์ม เช่นปุ๋ยคอก มาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และถึงแม้ฟาร์มจะไม่ได้เริ่มธุรกิจจากการเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ผู้ผลิตสามารถทยอยเปลี่ยนได้ แต่พืชในพื้นที่ที่เปลี่ยนต้องเป็นพืชต่างชนิดกับพันธุ์อื่นในฟาร์ม คือมีการแยกขั้นตอนการผลิต และพื้นที่อย่างชัดเจน โดยระยะเวลาเปลี่ยนสำหรับพืชล้มลุกคือ 12 เดือน และสำหรับพืชยืนต้นคือ 18 เดือน และพื้นที่ที่ทำการเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วต้องไม่กลับไปใช้สารเคมี

 

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

เป็นการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตัวผลิตภัณฑ์ และระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หลังจากทำการยื่นเรื่องแล้วจะมีหน่วยงานเข้ามาทำการตรวจสอบ

 

🥦 ขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แปลงเดียว)

ระยะเวลาดำเนินการ 65 วันทำการสำหรับพืชอายุสั้น และมากกว่า 65 วันทำการสำหรับพืชไม้ผลหรือพืชอุตสาหกรรม

ขอรับรองกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าแหล่งผลิตพืชของเรานั้นเข้าเกณฑ์เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมีในการปลูกหรือกำจัดศัตรูพืช

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ขอต่ออายุเนื่องจากยังมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์อยู่ แต่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุแล้ว

🥦 ขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แปลงเดียว)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 65 วันทำการ

ต่ออายุเป็นรายปีโดยควรทำเรื่องต่ออายุก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

กระบวนการทางธรรมชาติในการปลูกพืชถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับใบรับรองนี้ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจะต้องแจ้งกับหน่วยรับรอง

เช่น เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์, เปลี่ยนกรรมวิธีการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวิธีใหม่, เปลี่ยนแปลงสมาชิกในกลุ่ม, เปลี่ยนแปลงระบบควบคุมภายในกลุ่ม, เปลี่ยนผู้ดูแลหรือผู้ดำเนินการ, การเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักร, หรือกรณีมีการใช้สารช่วยกรรมวิธีการผลิตและแปรรูป, หรือมีการใช้สารที่ใช้ในการทำความสะอาด, ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินและควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ได้มาจากการผลิตอินทรีย์

🥦 ขอแก้ไขใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แปลงเดียว)

ระยะเวลาดำเนินการ 65 วันทำการ

เช่น ขอเพิ่ม/ลด ขนาดพื้นที่ หรือขอเพิ่ม/ลด ชนิดของพืช , การปรับปรุงสถานที่ประกอบการ , การโอนกิจการ, การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบการ, เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือสถานที่ผลิต ฯลฯ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

หากต้องการยกเลิกใบรับรอง ผู้ประกอบการจะต้องทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยรับรองกรมวิชาการเกษตรทราบ และทำการหยุดใช้สื่อสิ่งพิมพ์ หรือโฆษณาที่มีการอ้างถึงการเป็นแหล่งผลติพืชอินทรีย์ที่เคยได้รับการรับรองมาก่อน 

🥦 ขอยกเลิกใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (แปลงเดียว)

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วันทำการ

โดยทำการแจ้งรายละเอียดของผู้ประกอบการ และชนิดพันธุ์พืช รหัสแปลง รหัสรับรอง รวมถึงที่ตั้งของแหล่งผลิตพืชให้นายทะเบียนทราบ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com