ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

จดจัดตั้งโรงงานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า คนงานไม่เกิน 50 คน และไม่ได้อยู่ในขอบข่ายโรงงานจำพวกที่ 1

ความสำคัญโดยย่อ

ขอบข่ายที่จะทำให้ธุรกิจต้องจดทะเบียนโรงงานคือ เป็นอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้กำลังเครื่องจักรรวมกันตั้งแต่หรือมีกำลังเทียบเท่า 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม เพื่อประกอบกิจการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา ทำลายตามประเภทของชนิดโรงงานที่กำหนดตามกฎกระทรวง

โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานที่มีเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานมากกว่า 20 คนแต่ไม่เกิน 50 คน เช่น โรงงานบ่มใบชาหรือใบยาสูบ, โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช, โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช, การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ไม่ใช่เมล็ดหรือหัวพืช, การเพาะเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก, โรงงานร่อนคัดกรวด ทราย, โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยการอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง, โรงงานทำครีมจากน้ำนม, โรงงานทำอาหารและเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

สำหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเข้าข่ายโรงงานจำพวกที่ 2 คือเครื่องจักรที่ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในโรงงานจำพวกที่ 1 นอกจากทำเรื่องขออนุญาตยังมีเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะการสร้างโรงงานอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมข้างเคียง จึงต้องมีการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน

👷🏻 ขอรับใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน

กรณีที่โรงงานอยู่ในเขตควบคุมอาคารต้องแนบหนังสือความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของอาคารโรงงานซึ่งได้รับการรับรองจากวิศวกรรมควบคุม และแผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงานและระยะห่างจากสาธารณสถานอย่างน้อย 50 เมตร

📣 ขอหนังสือแจ้งผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2

7 วันและ 15 วันนับตั้งแต่วันที่ปิดประกาศ

การปิดประกาศจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐผู้รับคำขอ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบประกาศการรับฟังความเห็นของประชาชน และเมื่อครบระยะเวลากำหนดแล้วให้ประกาศให้ประชาชนรับทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนด กรณีที่ประชาชนไม่ออกความเห็น ให้ผู้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาแทนประชาชน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ค่าธรรมเนียมปกติแบ่งเป็น 2 อย่างคือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ/ ขยาย/ ต่ออายุ และค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปี โดยโรงงานจำพวกที่ 2 ไม่ต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาต แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีโดยทุกวันที่ครบรอบวันเริ่มประกอบกิจการ 

👷🏻 ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ยื่นทุก 1 ปีภายในวันครบรอบเริ่มประกอบกิจการ

โรงงานจำพวกที่ 2 ไม่ต้องยื่นต่ออายุใบอนุญาต แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามเกณฑ์แรงม้าของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงาน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

การพิจารณาขยายโรงงาน

👷🏻 ขอแก้ไขใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน

เช่นการเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ, ขอแก้ไขกรรมวิธีผลิตหลัก, ขอแก้ไขรายละเอียดผู้ผลิตต่างประเทศ, ขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร, ขอแก้ไขสถานที่ตั้งโรงงานต่างประเทศเป็นต้น 

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

ทำการจ้างนายทะเบียนให้ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่เลิกกิจการและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีค้างชำระ

👷🏻 ขอยกเลิกการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ระยะเวลาดำเนินการ 23-30 วัน

แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเลิกกิจการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com