ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ขอจดทะเบียนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โรงพยาบาลกายภาพบำบัด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

ความสำคัญโดยย่อ

สถานพยาบาลจัดตั้งขึ้นไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ บุคคลใดจะประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากก่อน โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตด้วย

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนที่จะประกอบกิจการสถานพยาบาลอาคารต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการต้องสะอาดถูกสุขลักษณะสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และต้องไม่ขัดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ขอใบอนุญาตและหนังสืออนุมัติให้จัดตั้งสถานพยาบาลนั้นต้องปฏิบัติตามกำเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด เช่น เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม, ผู้ประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์, ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม, ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคแพทย์ กรณีขอใบอนุญาตให้ประกอบสถานพยาบาล(โรงพยาบาล) ให้ประกอบกิจการเพียงแห่งเดียวและต้องมีเวลาปฏิบัติงานในเวลาราชการไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถดูแลกิจการได้อย่างใกล้ชิด

🏥  ขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(โรงพยาบาล)

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 90 วันทำการ

ขออนุมัติสถานพยาบาล ให้ระบุจำนวนเตียงและประเภทของโรงพยาบาล เช่น ทั่วไป เฉพาะทาง ทันตกรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย และบริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม แผนกโภชนาการ ฯลฯ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ผู้ประกอบการต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุจะทำให้สถานะของสถานพยาบาลกลายเป็นสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตซึ่งผิดกฎหมาย

🏥  ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล)

ต่ออายุภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

แจ้งประเภทสถานพยาบาลและจำนวนเตียง พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอจดทะเบียน, ใบรับรองแพทย์, ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล, หนังสือการตรวจสอบสถานพยาบาล, สมุดทะเบียนสถานพยาบาล,  สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งพยาบาล

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง สามารถยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อสถานพยาบาล ชื่อผู้ดำเนินการหลัก ที่อยู่สถานพยาบาล วันและเวลาทำการ

🏥  ขอแก้ไขใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลหรือเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล)

ยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล, เปลี่ยนชื่อสกุลของผู้ได้รับอนุญาต, เปลี่ยนเลขที่ตั้ง แขวง เขต ถนนของสถานพยาบาล, เปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ได้รับวุฒิหรือหนังสืออนุมัติ, เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

การขอแจ้งยกเลิกประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ต้องเตรียมยื่นเอกสารบางอย่างประกอบ เช่น  รายงานยอดผู้ป่วยคงค้างที่อยู่ในสถานพยาบาล และประกาศในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยที่เคยมารักกษากับโรงพยาบาลภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนเลิกกิจการมาติดต่อขอรับเวชระเบียนภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนหลังจากเลิกกิจการ และเตรียมส่งคืนใบอนุญาต

🏥  ขอแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล (โรงพยาบาล)

แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

เตรียมใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล, สมุดทะเบียนสถานพยาบาล, รายงานยอดผู้ป่วยที่คงค้างอยู่ในสถานพยาบาลและแผนการดำเนินการต่อผู้ป่วยที่ยังคงค้างอยู่หลังจากเลิกกจิการสถานพยาบาล, รายงานการประกาศแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลทางหนังสือพิมพ์และหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมาขอรับเวชระเบียน ฟิล์มเอ็กซ์เรย์และอื่น ๆ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com