ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม

จดทะเบียนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น น้ำพริก ซอสปรุง เนย นม น้ำตาล ปลาร้า ปลาส้ม ผลไม้แช่อิ่ม อาหารตาก ต้ม ตุ๋น บด อบ รมควัน ฯลฯ

ความสำคัญโดยย่อ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นกิจการที่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตอาจก่อให้เกิดมลพิษ หากไม่ได้รับการป้องกันควมคุบอาจส่งผลเสียต่อต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ จึงต้องมีการขออนุญาตว่าขั้นตอนการผลิตของผู้ประกอบการนั้นได้มาตรฐานและจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยชี้แจงสินค้า ส่วนผสม วัตถุดิบต่างๆ ตัวอย่างกิจการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผลิตซอสปรุงต่างๆ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม  อาหารตากแห้ง อาหารแปรรูป กาแฟ แอลกอฮอล์ชนิดที่บริโภคได้ และอื่นๆ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณีตามมาตรา 54 และมาตรา 48 ในปัจจุบันมีจำนวนของประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม มีจำนวนทั้งหมด 24 กิจการ เช่น การผลิตเนย น้ำพริก อาหารหมักดอง น้ำอัดลม ผงชูรส การคั่วกาแฟ ฯลฯ ผู้ประกอบการรายใดที่ประกอบกิจการที่เข้าข่าย ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ก่อนที่จะประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี

🍔 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 30-60 วันทำการ

ทางสถานประกอบการต้องมีการเตรียมดูแลพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเทอากาศ ความสะอาด โครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นแหล่งของแมลงหรือพาหะนำโรค หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 ครั้ง ฯลฯ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบขออนุญาตจะมีอายุ 1 ปี เมื่อใบอนุญาตเก่าใกล้หมดอายุให้ยื่นคำขอก่อนหมดอายุ 30 วันและชำระค่าธรรมเนียมจึงจะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย ยกเว้นจะมีคำสั่งจากนายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต

หากเจ้าของกิจการลืมต่อใบอนุญาตภายในกำหนดจะต้องดำเนินการเหมือนเป็นผู้ขอขนุญาตรายใหม่

🍟 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

เตรียมเอกสาร เช่น ใบขออนุญาตเดิม และเอกสารที่ไว้ระบุสถานประกอบการหรือตัวบุคคลผู้ขอ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และสถานที่

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ประกอบกิจการมาสักพัก ผู้ประกอบการอาจต้องทำการแจ้งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง เช่น แก้ไขส่วนผสม ลดปริมาณวัตถุดิบต่างๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ที่อยู่บริษัท เป็นต้น

🍞 ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 30-60 วันทำการ

เตรียมเอกสารเช่นใบอนุญาตเดิมหรือใบแทนประกอบการยื่นคำขอแก้ไขรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ชื่อเจ้าของกิจการ สถานที่ตั้ง

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

สำหรับบริษัทที่ต้องการเลิกกิจการแล้ว และได้ทำการเคลียร์ทรัพย์สินและหนี้สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว สามารถทำการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

🍜 ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 30-60 วันทำการ

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ยื่นคำขอยกเลิก/ลดขนาดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อไม่ได้ประกอบกิจการนั้นแล้ว หรือกรณีที่มีคำสั่งให้ลดเนื่องจากต้องการควบคุมปริมาณกิจการไม่มีให้มีจำนวนเยอะเกินไป

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com