ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ

ขออนุญาตขายสุรา เหล้า เบียร์ ไวน์ที่ร้าน ขออนุญาตขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ขออนุญาตจำหน่ายยาสูบ

ความสำคัญโดยย่อ

สำหรับผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่ต้องการจำหน่ายแอลกอฮอล์ ยาสูบ หรือไพ่ภายในร้าน จะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ยาสูบ ไพ่กับกรมสรรพสามิตก่อน สุราเองแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ สุราประเภทที่ 1 สำหรับการขายสุราครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป เช่น โรงงานสุรา หรือสุรากลั่นชุมชน กับประเภทที่ 2 สำหรับการขายสุราครั้งหนึ่งน้อยกว่า 10 ลิตร สำหรับผู้ประกอบการที่ขายทั่วไป

ส่วนยาสูบนั้น แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ ยาสูบประเภทที่ 1 สำหรับการขายส่งยาสูบครั้งหนึ่งจำนวนหนึ่งพันมวนขึ้นไป หรือเทียบเท่ายาเส้นปรุงจำนวน 2 กิโลกรัมขึ้นไป หรือยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว บุหรี่ ซิกาแรต ซิการ์ ครั้งหนึ่งจำนวน 200 กรัมขึ้นไป ส่วนยาสูบประเภทที่ 2 สำหรับการขายส่งยาสูบครั้งหนึ่งจำนวนต่ำกว่าหนึ่งพันมวนหรือเทียบเท่ายาเส้นปรุงจำนวนน้อยกว่า 2 กิโลกรัม หรือยาเส้นปรุง ยาเคี้ยว บุหรี่ ซิกาแรต ซิการ์ ครั้งหนึ่งจำนวนน้อยกว่า 200 กรัม และยาสูบประเภทที่ 3 สำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ผู้ขออนุญาตต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่จะขาย ใบทะเบียนพาณิชย์ และแผนที่ตั้งร้านค้า และต้องไม่จำหน่ายสุราและยาสูบให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงข้อกำหนดบางอย่างเช่น อนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 11.00-14.00 และ 17.00-24.00 น. และห้ามจำหน่ายตลอดวันทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา เป็นต้น

🍷 ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารรวมประมาณ 7-15 วันทำการ

ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้
1. ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
2. ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
3. ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
4. สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
5. สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
6. สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

🚬 ขออนุญาตจำหน่ายยาสูบ

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารรวมประมาณ 7-15 วันทำการ

ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่ขายยาสูบ ไม่เป็นสถานที่ ดังนี้
1. สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว 
3. ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
4. สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
5. สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องทำการต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ (ใบเก่าจะมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต)

🍷 ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

ต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้
1. ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
2. ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
3. ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
4. สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
5. สถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
6. สถานที่ต้องห้ามขายสุราตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

🚬 ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายยาสูบ

ต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ผู้ขออนุญาตต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่ขายยาสูบ ไม่เป็นสถานที่ ดังนี้
1. สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2. ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว 
3. ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว
4. สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
5. สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com