ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย

ขอใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย, ขอเป็นผู้นำเข้าปุ๋ย, ผู้ขายปุ๋ย และผู้ส่งออกปุ๋ย 

ความสำคัญโดยย่อ

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ผู้นำเข้าปุ๋ย ผู้นำผ่านปุ๋ย ผู้ขายปุ๋ย และผู้ส่งออกปุ๋ย ต้องขอใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเสียก่อน จึงจะประกอบกิจการได้ โดยผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็นเจ้าของกิจการ มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย มีที่ทำการและสถานที่เก็บปุ๋ย และไม่ใช้ชื่อซ้ำหรือคล้ายคลึงกับผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

เลือกประเภทใบอนุญาตที่เกี่บงข้องกับกิจการ เช่น ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า, ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า, ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า (กรณีผลิตต้องระบุว่าผลิตเองโดยตรง รับผสม หรือรับแบ่งบรรจุ), ขายปุ๋ย, นำเข้าปุ๋ย, นำผ่านปุ๋ย, ส่งออกปุ๋ย

🌳 ขอใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ผ่านระบบ National Single Wndow ของกรมวิชาการเกษตร

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

ใช้เอกสารประกอบตามประเภทวัตถุประสงค์ที่เลือกตอนขอใบอนุญาต เช่น หากขออนุญาตผลิตเพื่อการค้าต้องใช้สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน, สำเนาประกอบกิจการโรรงานอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม, ภาพถ่ายอุปกรณ์สถานที่ผลิต เป็นต้น แต่ถ้าเป็นการขอนำผ่านปุ๋ย ต้องใช้ Invoice และ Through Bill of Lading เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ขอต่ออายุใบอนุญาตตามวัตถุประสงค์เดิม เช่น ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า, ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า, ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า, ขายปุ๋ย, นำเข้าปุ๋ย, นำผ่านปุ๋ย, ส่งออกปุ๋ย

🌳 ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย

ต่อก่อนใบอนุญาตหมดอายุภายใน 60 วัน

ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี เตรียมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เลือก เช่น หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการ, แผนที่สถานที่เก็บปุ๋ย, แผนที่สถานที่ผลิต, รูปอุปกรณ์และสถานที่ผลิต เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ทำการแจ้งข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนแปลงและระบุรายละเอียด เช่น ใบอนุญาตเลขที่อะไร และผู้รับใบอนุญาตต้องการแก้ไขรายละเอียดอะไรบ้าง

🌳 ขอแก้ไขใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

เปลี่ยนชื่อผู้ดำเนินกิจการ, เปลี่ยนชื่อสถานที่จัดจำหน่าย, เปลี่ยนที่อยู่สถานที่จัดจำหน่าย, เปลี่ยนชื่อผู้ควบคุมร้านจำหน่าย หรือเปลี่ยนสถานที่เก็บปุ๋ย เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

ทำการแจ้งในแบบคำขอยกเลิกใบอนุญาต โดยแจ้งเลขที่ใบอนุญาตและวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมบอกเหตุผลที่ประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตนั้น ๆ รวมทั้งแนบใบอนุญาตฉบับจริงมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย

🌳 ขอยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย 

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-3 วันทำการ

แจ้งเลขใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ยที่ต้องการจะยกเลิกกับนายทะเบียนในระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com