ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งชากสัตว์

ขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก เนื้อ เครื่องในสัตว์ น้ำนมดิบ ขนสัตว์ หนังสัตว์ มูลสัตว์ ฯลฯ 

ความสำคัญโดยย่อ

การเคลื่อนย้ายซากสัตว์นั้นแบ่งเป็นสองแบบ คือ เคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร และเคลื่อนย้ายซากสัตว์ระหว่างประเทศ สาเหตุที่ต้องให้ความสำคัญกับใบอนุญาตนี้เพราะปัจจัยที่ทำให้โรคระบาดแพร่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้เร็วที่สุดคือการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ซึ่งถ้าไม่จำกัดการควบคุมที่ดีพออาจร้ายแรงถึงขั้นระบาดจากสัตว์สู่คนได้ โรคระบาดที่มากับสัตว์ เช่น กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแชลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาสเซิล โรคบรุเซลล่า โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า โรควัวบ้า โรคสมองอับเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนเทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย วัณโรค และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

นำเข้า ส่งออกซากโค ซากกระบือ ซากสุกร ซากหมูป่า ซากแพะ ซากแกะ ซากกวาง ซากนก/ไก่/เป็ด/ห่าน รวมถึงซากไข่ทำพันธุ์ และผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อ เครื่องใน ชิ้นส่วนของสัตว์ น้ำนมดิบ ขนสัตว์​หนังสัตว์ มูลสัตว์ ฯลฯ

ยื่นแบบคำขออนุญาตนำสัตว์เข้าราชอาณาจักร ต่อสัตวแพทย์ด่านกักสัตว์ประจำท่าเข้า ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนนำเข้า

🐿 ขอใบอนุญาตทำการค้าหรือหกำไรในลักษณะคนกลางซึ่งชากสัตว์ (ผ่านระบบ “E-Movement” ของกรมปศุสัตวิ)

แจ้งก่อนนำเข้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ และพิจารณาแล้วว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไม่ได้นำมาจากท้องที่ที่มีการประกาศให้ชะลอหรือประกาศห้ามการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา และออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบการ

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบอนุญาตมีอายุประมาณ 1 ปี ให้ต่ออายุก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

🐈 ขอต่ออายุใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ผ่านระบบ “E-Movement” ของกรมปศุสัตว์)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขอต่ออายุใบอนุญาตโดยใช้เลข ร.10/1 ที่ออกจากระบบ E-Movement ในปีก่อนหน้า

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

แจ้งเลขที่ใบอนุญาตเดิม ชื่อผู้ได้รับอนุญาต และรายการที่ต้องการจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

🦮 ขอแก้ไขใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ผ่านระบบ “E-Movement” ของกรมปศุสัตว์)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

ขอรับโอนใบอนุญาตทางมรดก,
ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบรายการอนุญาต,
ขอโอนใบอนุญาตและรับโอนใบอนุญาต

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com