ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ขอจดใบอนุญาตธุรกิจผลิต โม่ บด ผสมยา, ยาสีฟัน, แชมพู, สบู่, ผ้าเย็น, ผ้าปิดแผล, ผ้าอนามัย, ผ้าอ้อม และผลิตภัณณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ

ความสำคัญโดยย่อ

ตัวอย่างกิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เช่น การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยาไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ หรือสมุนไพรไทย, การผลิต และบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการคิดค้นผลิตภัณฑ์ แหล่งวัตถุดิบและการเลือกใช้วัตถุดิบ การผสมสารวัตถุดิบและการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์, การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี สำลีพันก้าน ไม้ปั่นหู, การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, การผลิตผงซักฟอก สบู่ เช่น สบู่ล้างจาน สบู่ล้างหม้อ สบู่ซักผ้า น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น พ.ร.บ.เครื่องสำอาง, พ.ร.บ.โรงงาน, พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน, พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, พ.ร.บ.ผังเมือง ฯลฯ

🧪 ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ

ตรวจสอบก่อนขออนุญาตว่ากิจการของเราได้มีหลักป้องกันและควบคุมปัญหาจากความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น บริเวณที่ผลิตยาถูกสุขลักษณะหรือไม่, การเก็บสะสมวัตถุดิบมีมาตรฐานไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือสัตว์พาหะ, มีการจัดการน้ำเสีย กากของเสีย กลิ่น ช่องแสง การระบายอากาศ เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ใบขออนุญาตจะมีอายุ 1 ปี เมื่อใบอนุญาตเก่าใกล้หมดอายุให้ยื่นคำขอก่อนหมดอายุ 30 วันและชำระค่าธรรมเนียมจึงจะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย ยกเว้นจะมีคำสั่งจากนายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต

หากเจ้าของกิจการลืมต่อใบอนุญาตภายในกำหนดจะต้องดำเนินการเหมือนเป็นผู้ขอขนุญาตรายใหม่

🧪 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ภายใน 30 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

หากเจ้าของกิจการยังคงดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องอยู่ หลังจากที่ใบอนุญาตเก่าหมดอายุแล้วผู้ประกอบการจะต้องทำเรื่องต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 15 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่ประกอบกิจการมาสักพัก ผู้ประกอบการอาจต้องทำการแจ้งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาที่สุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🧪 ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วันทำการ

เช่น เปลี่ยนชื่อสถานประกอบการ, เปลี่ยนชื่อเจ้าของกิจการ, เปลี่ยนชื่อที่ตั้งสถานประกอบการ, เปลี่ยนเวลาทำการ(บางกรณี), เพิ่มลดขนาดพื้นที่, เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

สำหรับบริษัทที่ต้องการเลิกกิจการแล้ว และได้ทำการเคลียร์ทรัพย์สินและหนี้สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว สามารถทำการขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการอื่น ๆ

🧪 ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ: กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ

ก่อนเลิกประกอบกิจการต้องไม่มีค่าธรรมเนียมค้างชำระจากการประกอบกิจการ และให้ผู้เคยขอรับใบอนุญาตเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขอรับใบอนุญาต / ใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเตรียมดำเนินการเลิกกิจการ / หลักฐานแจ้งขอเลิกประกอบกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์​ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com