ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังการสร้างเสร็จ

ความสำคัญโดยย่อ

ผู้ดำเนินกิจการหอพักรายเดือนบางส่วนจะมีการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายนับว่าเป็นโรงแรมแบบไม่รู้ตัว คือ ถ้ามีการรับบุคคลภายนอกเข้าพักน้อยกว่า 1 เดือน ไม่ว่าจะเป็น รายวัน รายสัปดาห์ 28 วัน และมีการรับเงินค่าตอบแทนจะถือเป็นโรงแรมทันที การจะประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมจะถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมาย จะต้องมีการทำเรื่องขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงแรม และขอเปลี่ยนการใช้งานอาคารเป็นโรงแรมให้ถูกต้อง กรณีที่ไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงหรือไม่ได้ขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000.- บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และจะมีโทษในรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000.- บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 

ขอใบอนุญาต

เจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจที่อยากจะทำโรงแรมหรือเปลี่ยนอาคารเดิมให้เป็นโรงแรม จะต้องทำเรื่องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม เพื่อขอการรับรองการเป็นโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

•  ใบอนุญาตสามารถใช้ได้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น 
•  ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต (มาตรา 19)

🛏️ ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ดำเนินการรวมประมาณ 66 วัน

ใช้ข้อมูลและเอกสารส่วนตัวในการสมัครเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาตและตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ  ถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วผ่าน เจ้าหน้าที่จะส่งต่อคำร้องขอใบอนุญาตให้นายทะเบียนรับรองและออกใบอนุญาต ภายใน 7 วันหลังจากอนุมัติการพิจารณา 

🛎️ ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

ยื่นรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ไบอนุญาตเดิมสูญหาย หรือถูกทำลาย

กรณีทำใบเก่าหายหรือถูกทำลาย ต้องรีบทำการขอใบแทนในอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมทันที

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

กรณีใบอนุญาตเดิมหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการยื่นคำร้องขอต่ออายุต่อเจ้าหน้าที่ หากยื่นคำขอภายใน 60 วัน หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต แต่หากยื่นไม่ทันภายใน 60 วันจะไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ และจะต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตใบใหม่ (มาตรา 21)  

🏨 ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 60 วันทำการ 

การต่ออายุต้องทำเรื่องก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารพิเศษเช่นใบรับรองการตรวจสอบอาคารกรณีที่มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไปหรือเป็นอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป หรือเป็นอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

ต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการประเภทโรงแรมหรือโอนกิจการให้แก่เจ้าของใหม่

🏨 ขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใช้เวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 28 วันทำการ

ขอแก้ไขเปลี่ยนประเภทโรงแรม เพิ่มลดจำนวนห้องพัก โอนใบอนุญาต เปลี่ยนชื่อโรงแรม เปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามในกิจการ

ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ยื่นรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการสูญหาย หรือถูกทำลาย

🧧 โอนใบอนุญาตจากการรับมรดก

ยื่นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ผู้ประกอบการเดิมเสียชีวิต

กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิหรือเจ้าของกิจการเสียชีวิต และทำมรดกโอนสิทธิให้กับทายาทหรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของ ซึ่งทายาท หรือ ผู้จัดการมรดก จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ทายาทหรือผู้จัดการมรดกไม่ได้ทำการยื่นคำขอโอนใบอนุญาตภายใน 180 วัน ตามเงื่อนไข ใบอนุญาตประกอบกิจการจะหมดอายุทันที (ม.25)

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

กรณีที่ผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของกิจการต้องการจะเลิกกิจการ ระหว่างที่ใบอนุญาตเดิมยังมีผลอยู่ หรือเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน ซึ่งทางนายทะเบียนจะทำการพิจารณาจากผู้พักอาศัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กิจการมีอยู่ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการกำหนดเงื่อนไขการยกเลิก

🏨 ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ระยะเวลาพิจารณาเอกสาร 30 วันทำการ

ยื่นคำขอ/แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตเดิม พร้อมบอกเหตุผลการยุติกิจการและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาเช่า และรอเจ้าหน้าที่พิจารณา

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com