หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้ง และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

เปิดโรงพยาบาลบสัตว์ หรือคลินิกสัตว์เลี้ยง 

ความสำคัญโดยย่อ

สถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งจัดไว้เพื่อการบำบัดโรคสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ โดยจะประกอบกิจการรักษาสัตว์โดยเฉพาะ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ การจัดตั้งและการดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์นั้นมี 2 ประเภท ด้วยกัน ประเภทที่หนึ่งมีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ส่วนประเภทที่สองไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน ลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

ผู้ประกอบการที่ต้องการจะจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ต้องได้รับหนังสืออนุมัติ ใบอนุญาตให้จัดตั้งกิจการ ใบอนุญาตดำเนินการ และต้องดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กระทรวงกำหนดและ โดยใบอนุญาตทุกประเภทนั้นจะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ส่วนหนังสือขออนุมัติถ้าต้องการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ต้องยื่นคำขอก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

🏥 ขอใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ต้องได้รับหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน)

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 45 วันทำการ

เตรียมสถานที่และเอกสารต่างที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์, วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร รอเจ้าหน้าที่นัดตรวจสถานที่ เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสถานที่ รอการพิจารณา

🐕 ขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ต้องได้รับหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ก่อน)

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 45 วันทำการ

จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์, หนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์, หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่กำจัดขยะติดเชื้อ, ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ เตรียมสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ รอเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ

🐈 ขอหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 45 วันทำการ

จัดเตรียมเอกสารต่างที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารแสดงสิทธิในสถานพยาบาลสัตว์, แผนที่แสดงที่ตั้งสถานพยาบาลสัตว์, แผนผังแสดงการแบ่งพื้นที่ใช้สอย, แบบแปลน ประกอบด้วย แบบร่างทางสถาปัตยกรรม,ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, หนังสือขอความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอเจ้าหน้าที่พิจารณา

ผู้ขออนุมัติต้องการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ต้องยื่นคำขอก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน และขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ต่ออายุ

ยื่นคำขอต่ออายุต้องยื่นภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

🏥 ขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ยื่นคำต่ออายุ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์เดิม รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่และพิจารณา

 

🐕 ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ยื่นคำต่ออายุ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์เดิม รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่และพิจารณา

 

 

🐈 ขอต่ออายุหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ยื่นคำขอภายใน 60 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ขอต่ออายุหนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ยื่นคำต่ออายุ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุมัติสถานพยาบาลสัตว์เดิม รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่และพิจารณา

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตแต่ละประเภทต้องยื่นคำขอแจ้งว่าต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงป้าย ขอแก้ไขใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เป็นต้น

🏥 ขอแก้ไขใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 30 วันทำการ

ขอเปลี่ยนตัว หรือเปลี่ยนแปลงเภสัชกรผู้ควบคุมกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ/เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล/ผู้ประกอบการ ขอแก้ไขชื่อสถานที่ที่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนผู้ประกอบการ เปลี่ยนเวลาเปิดทำการ

🐕 ขอแก้ไขใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 30 วันทำการ

ยื่นขอใบแทนใบอนุญาต (ชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย) บอกสถานที่ตั้งเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ,ในกรณีสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย

ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

เลิก / แจ้งหยุด

การยื่นคำขอยกเลิกใบอนุญาตของสถานพยาบาลสัตว์ต้องบอกสาเหตุของการยกเลิกพร้อมหลักฐานการเลิกกิจการทุกครั้ง

🏥 ขอยกเลิกใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ยื่นคำขอยกเลิกใบอนุญาต จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่

ขอปลดป้ายเวลาดำเนินการ 25 วัน

🐕 ขอยกเลิกใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ทำหนังสือแจ้งและจัดทำรายงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ป่วยส่งให้นายทะเบียนพร้อมจัดส่งสถิติรายงานสัตว์ป่วยประจำปี ของสถานพยาบาลดังกล่าว

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com