ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ทั่วไป ถุงยางอนามัย เครื่องช่วยฟัง เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม คอนแทคเลนส์ เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด แผ่นเจลให้ความเย็น เทอร์โมมิเตอร์ แปรงสีฟันไฟฟ้า ครีมติดฟันปลอม เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน ฯลฯ

ความสำคัญโดยย่อ

เครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะควบคุมทั้งการผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย รวมไปถึงการเป็นตัวแทนโฆษณาผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนจะเริ่มโฆษณาผลิตภัณฑ์ต้องมีการทำเรื่องขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์เสียก่อน ผู้ยื่นคำขอโฆษณาจะต้องระวังข้อห้ามในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เช่น การแสดงคุณประโยชน์ หรือส่วนประกอบเกินจริง การได้รับการรับรองจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การจัดให้มีรางวัลเสี่ยงโชค มีคำพูดไม่สุภาพ มีการทับถมผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น หรือมีข้อความที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หากมีการใช้คำว่า “ตลอดวัน” ก็ต้องมีคำแนะนำเพิ่มเติม เช่น ไม่ควรใช้เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการโฆษณา ต้องมีการระบุคำเตือนสำหรับเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิด เช่น  “อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้” สำหรับเครื่องมือแพทย์ทั่วไป หรือ “ก่อนใช้เครื่องช่วยฟัง ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือนักแก้ไขการได้ยิน” สำหรับเครื่องช่วยฟัง หรือ “ห้ามดื่มน้ำแช่ฟันปลอมหรือใช้แทนน้ำยาบ้วนปาก ห้ามนำเม็ดฟู่เข้าปาก” สำหรับเม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอม เป็นต้น

และสื่อโฆษณาแต่ละชิ้นจะมีข้อกำหนดเฉพาะที่ต่างกัน เช่น ขนาดตัวอักษร ขนาดภาพ สี ฯลฯ

เลือกใช้บริการที่ต้องการ

จดทะเบียน/ขอใบอนุญาต

จัดทำข้อความโฆษณาเครื่องมือแพทย์แยกตามประเภทของสื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ ให้แสดงภาพร่างในลักษณะที่ภาพหรือตัวอักษรเหมือนที่จะใช้โฆษณาจริง , วิทยุกระจายเสียง ให้แสดงข้อความที่มีคำบรรยายเสียงและคำพูดประกอบ, โทรทัศน์ ให้แสดง Story Board  ที่มีภาพ คำบรรยายเสียงและคำพูดประกอบ, อินเทอร์เน็ต ให้แสดงภาพร่าง และตัวอักษรเหมือนที่จะใช้ในโฆษณาจริง หากมีเสียงให้แสดงเนื้อหาที่มีคำบรรยายและคำพูดประกอบ, ส่วนของสำหรับแจก ให้แสดงภาพร่างที่มีภาพและตัวอักษรเหมือนที่จะใช้ในโฆษณาจริง พร้อมแนบรายการสิ่งของสำหรับแจกที่จะขอโฆษณา ผู้ประกอบการสามารถโฆษณาได้ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

💻 หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 11 วันทำการ

เตรียมแบบ ข้อความที่จะใช้โฆษณา หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือผู้แทนในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีบุคคลธรรมดา) สำเนาฉลาก เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์หรือคู่มือการใช้จากผู้ผลิต คำรับรองการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลการโฆษณา เป็นต้น

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

แก้ไขข้อมูล

กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียดหรือหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ เช่น มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉลาก หรือเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์หรือมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเดิมในสาระสําคัญจนไม่สามารถใช้ข้อความโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ฯลฯ ให้อายุใบอนุญาตโฆษณาสิ้นสุดลงนับจากวันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ

ส่วนการแก้ไขที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญในโฆษณาสามารถทำได้ เช่น การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง เลขหมายโทรศัพท์ของผู้แทนจําหน่าย ฯลฯ 

💻 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาพิจารณาเอกสารประมาณ 5 วันทำการ

เตรียมแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในในอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ สำเนาใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพ และตัวอักษร, การเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร, การเปลี่ยนแปลงการจัดรายการส่งเสริมการขาย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการเริ่มต้น

ค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)

ขั้นตอนดำเนินงาน และวิธีการชำระเงิน

ลูกค้าติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบแชท

ทีมงานประเมินเอกสารพร้อมส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ

ใบเสนอราคาจะถูกจัดส่งให้ทางอีเมล์ของลูกค้า

หากลูกค้าตกลงใช้บริการ กรุณาชำระเงินก่อนเริ่มบริการ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัสพระราม 4
    ชื่อบัญชี บจ.โฟสิทีฟ แคชโฟลว์ (ออมทรัพย์)
    เลขบัญชี 053-8-51140-4
  • ส่งสลิปการชำระเงินกลับมาให้ทีมงานทางแชทเพื่อดำเนินการต่อ

ทีมงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออนไลน์ : สแกนไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF และส่งให้ทีมงาน
– ประเภทออฟไลน์ : ทีมงานจะแจ้งสถานที่จัดส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ให้ทราบ (ถ้ามี)

ทีมงานเตรียมเอกสาร และดำเนินการจนครบทุกขั้นตอน

ทีมงานทำการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ และทำการยื่นเอกสาร และเป็นตัวแทนติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับทางลูกค้าให้เรียบร้อย ซึ่งอาจมีระยะเวลาแตกต่างกันสำหรับแต่ละบริการ

ส่งมอบงาน และรีวิวการทำงาน

  • ลูกค้าได้รับเอกสารสำคัญตามแพ็กเกจที่เลือก
  • ลูกค้าจะได้รับ Username และ Password สำหรับระบบออนไลน์ของหน่วยงาน (ถ้ามี)
  • ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สนใจบริการของเรา? 

ติดต่อพูดคุยกับทีมงานได้ทางปุ่มแชทด้านขวามือ
หรือ ส่งอีเมลมาได้ที่ info@thaitaxlaw.com