ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติใช้เกณฑ์เฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้

วันที่เอกสาร

22 พฤษภาคม 2563

เลขที่หนังสือ

กค 0702/พ./3287

เลขตู้

83/40914

ข้อกฎหมาย

มาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) ข้อ 2 , ข้อ 7

ข้อหารือ

          1. บริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          2. บริษัทฯ ประกอบกิจการซื้อมาขายไปสินค้าจำพวกอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ และอุปกรณ์ของเล่นของใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งประเภทสินค้าที่จำหน่าย ดังนี้
               2.1 กลุ่มอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น อาหารแห้ง เช่น ชนิดเม็ด ชนิดแท่ง เป็นต้น และอาหารเปียก จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
               2.2 กลุ่มยารักษาสัตว์ จำหน่ายภายในประเทศ
               2.3 กลุ่มอุปกรณ์ของเล่นของใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ จำหน่ายภายในประเทศ
          3. บริษัทฯ มีรายได้ประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกอาหารสัตว์ อุปกรณ์ของเล่นของใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ และรายได้ประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายอาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ จำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา ตามข้อ 2 (3) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันตลอดมา
          4. บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 1 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 182 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนภาษีมีนาคม 2557 เริ่มก่อสร้างอาคารเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2558 และก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนภาษีกันยายน 2558 อาคารดังกล่าวใช้ในการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร (ภ.พ.05.1) และได้นำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารมาใช้หักออกจากภาษีขาย โดยการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมา
          5. บริษัทฯ ได้แจ้งเหตุผลในการขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้ เนื่องจาก บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งการประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ ไม่สามารถแยกพื้นที่ได้ชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และพื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อจากการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของพื้นที่อาคาร เป็นการเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของกิจการแทนตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

แนววินิจฉัย

          กรณีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนใดใช้สำหรับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ในปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

กรมสรรพากรแก้ไขล่าสุด

19 มิถุนายน 2563