ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้

วันที่เอกสาร

23 มิถุนายน 2563

เลขที่หนังสือ

กค 0702/พ./4060

เลขตู้

83/40920

ข้อกฎหมาย

ตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

ข้อหารือ

          1. บริษัท อ. ประกอบกิจการเพาะพันธุ์ปลากะรัง โดยมีการนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาและลูกปลาจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อผสมพันธุ์และเพาะเลี้ยงจนโตเต็มวัย แล้วส่งออกและจำหน่ายในประเทศซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกอาหารสำเร็จรูปและเครื่องกระป๋องซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จึงประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
          2.บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (แท็งก์กลมไดมิเตอร์) 2 หลัง อาคารบำบัดน้ำเสีย 1 หลัง แพล้นรับน้ำ 1 หลัง พร้อมทั้งนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศเพื่อทำการก่อสร้างโรงเรือนสถานที่เพาะพันธุ์ปลา หลังจากนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มก่อสร้าง และได้รับใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างโรงเรือนสถานที่เพาะพันธุ์ปลา รวมถึงใบกำกับภาษีที่เกิดจากการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ ก่อนที่โรงเรือนสถานที่เพาะพันธุ์ปลาจะได้ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนสาขาโรงเรือนสถานที่เพาะพันธุ์ปลาดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ภายหลังจากที่โรงเรือนสถานที่เพาะพันธุ์ปลาได้ถูกก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบแล้วส่วนหนึ่ง อันถือได้ว่าโรงเรือนสถานที่เพาะพันธุ์ปลานั้นได้ถูกใช้เป็นสถานประกอบการในลักษณะสาขาของบริษัทฯ แล้ว
          3.บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งแยกการใช้พื้นที่อาคารที่ใช้สำหรับกิจการประเภทที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่สามารถยื่นแบบแจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามแบบ ภ.พ.05.1 เนื่องจากมีการใช้ระบบเพาะเลี้ยงร่วมกัน และไม่สามารถแยกสัดส่วนที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้นำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารรวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งดังกล่าว ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายได้ที่ได้รับยกเว้น และขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนภาษีแรกที่บริษัทฯ มีภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร และนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศเกิดขึ้น 

แนววินิจฉัย

          กรณีที่บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งมีทั้งกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2539 แต่บริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการการใช้พื้นที่อาคารได้ว่า พื้นที่ส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนใดใช้สำหรับกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวได้ กรมสรรพากรจึงอนุมัติให้บริษัทฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาของกิจการ และให้นำภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยได้ตามส่วนของกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535

กรมสรรพากรแก้ไขล่าสุด

17 กรกฎาคม 2563