ขออนุมัติเพิ่มเติมการจัดทำใบกำกับภาษีแบบรวม

วันที่เอกสาร

2 มิถุนายน 2563

เลขที่หนังสือ

กค 0702/3543

เลขตู้

83/40917

ข้อกฎหมาย

มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

          กปภ. ได้จัดทำใบกำกับภาษีเป็นรายสถานประกอบการแต่พบปัญหาว่าลูกค้ารายที่มีสถานประกอบการหลายแห่งหรือส่วนราชการที่มีนโยบายจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการโดยสำนักงานใหญ่ของแต่ละหน่วยงาน ร้องขอใบกำกับภาษีเพียง 1 ฉบับ โดยแสดงรายการชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และสาขาที่ของสถานประกอบการของลูกค้าเป็นสำนักงานใหญ่ ซึ่งสำนักงานใหญ่อาจตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด กปภ. จึงขออนุมัติเพิ่มเติมการจัดทำใบกำกับภาษีแบบรวม โดยแสดงรายการในใบกำกับภาษี ดังนี้
          1.ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และสาขาที่สถานประกอบการของลูกค้าระบุเป็นสำนักงานใหญ่ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และสาขาที่สถานประกอบการของ กปภ. ระบุเป็นสำนักงานใหญ่ กปภ. เขต หรือ กปภ. สาขา แล้วแต่กรณี
          2.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ แสดงเป็นรายการรวม
          3.มูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ แสดงเป็นจำนวนเงินรวม 

แนววินิจฉัย

          กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง การจัดทำใบกำกับภาษีจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีเป็นรายสถานประกอบการและต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรไม่สามารถอนุมัติให้ กปภ. จัดทำใบกำกับภาษีตามที่ร้องขอ

กรมสรรพากรแก้ไขล่าสุด

17 กรกฎาคม 2563