ภาษีเงินได้ กรณีการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้แก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

วันที่เอกสาร

4 สิงหาคม 2563

เลขที่หนังสือ

กค 0702/5027

เลขตู้

83/40945

ข้อกฎหมาย

มาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

           (ศูนย์ ก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทยและประเทศสมาชิกขององค์การ A ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถขยายขอบเขตการพัฒนาสถานศึกษาในประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ และลดภาระของรัฐในการจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ฯ กรณีดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาให้สิทธิแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์แก่ศูนย์ฯ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคดังกล่าวด้วย

แนววินิจฉัย


           กรณีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการคำนวณภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้นั้น ศูนย์ฯ จะต้องได้รับการพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามความในมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ดังนั้น ศูนย์ฯ ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อกรมสรรพากร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 704) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239)พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กรมสรรพากรแก้ไขล่าสุด

7 ตุลาคม 2563