ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการลดหย่อนภาษีอากร

วันที่เอกสาร

5 สิงหาคม 2563

เลขที่หนังสือ

กค 0702/5052

เลขตู้

83/40941

ข้อกฎหมาย

มาตรา 47(7)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

           สถาบัน A เดิมชื่อ “โรงพยาบาล ก.” ได้รับประทานนามใหม่ เป็น “สถาบัน A ” แล้ว โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤต ตามข้อ 24 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 จึงหารือว่า สถาบันฯ ยังเป็นสถานพยาบาล ตามมาตรา 47 (7) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

แนววินิจฉัย


           สถาบันฯ มีฐานะเป็นสถานพยาบาลของรัฐตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น บุคคลธรรมดาผู้บริจาคเงินให้แก่สถาบันฯ มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อน ในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47 (7) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันฯ มีสิทธินำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ได้

กรมสรรพากรแก้ไขล่าสุด

7 ตุลาคม 2563