ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวสวีเดน

วันที่เอกสาร

28 สิงหาคม 2562

เลขที่หนังสือ

กค 0702/5733-y

เลขตู้

82/40887

ข้อกฎหมาย

มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2499

ข้อหารือ

ศูนย์พัฒนาฯ ได้ว่าจ้างนาย ก.บุคคลธรรมดาสัญชาติสวีเดนมาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฯ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ศูนย์พัฒนาฯ จึงขอหารือว่า นาย ก. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว จะได้รับเอกสิทธิ์จากรัฐบาลไทยและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าจ้าง เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศสวีเดน ตามความในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย์พัฒนาฯ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499 หรือไม่

แนววินิจฉัย

           ตามข้อ 4 ของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย์พัฒนาฯ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ระบุให้หัวหน้า รองหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาฯ ได้รับเอกสิทธ์และการอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยภายใต้แผนการโคลัมโบ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการแห่งแผนการโคลัมโบระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือที่ระบุให้ผู้เชี่ยวชาญตามโครงการร่วมมือดังกล่าว ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่มและเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศของตน ดังนั้น หาก นาย ก. ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวให้กับศูนย์พัฒนาฯ ในตำแหน่ง .ผู้เชี่ยวชาญ”เป็นตำแหน่งระดับ “เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่” (Senior Staff Member) ของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของศูนย์พัฒนา แล้ว นาย ก. ย่อม อยู่ในหลักเกณฑ์ทที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือน เงินเพิ่ม และเงินได้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากประเทศของตนตามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย์พัฒนาฯ ดังกล่าว ประกอบกับ มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2499

กรมสรรพากรแก้ไขล่าสุด

1 พฤศจิกายน 2562