fbpx

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ


Trademark Cover - 45 จำพวก เครื่องหมายการค้า

ทำไมเราต้องรู้เรื่องการ แยก จำพวก และ ชนิด สินค้า/บริการ เมื่อต้องการจดเครื่องหมายการค้า

เพราะว่า การที่เรานำ ภาพการออกแบบใด มาจดเป็น เครื่องหมายการ/บริการ นั้น จะมีค่าใช้จ่าย แปรผันตาม จำนวนของ จำพวก (CATEGORY) และ ชนิดของสินค้า/บริการใด (PRODUCT/SERVICE TYPE) ในจำพวกนั้นๆ

1.  ยิ่ง จำพวก สินค้า และบริการ (CATEGORY) แตกต่างหลายประเภทมาก ค่าธรรมเนียมราชการก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น

2. ยิ่ง ชนิดของสินค้า/บริการ (PRODUCT/SERVICE TYPE) ค่าธรรมเนียมราชการก็ยิ่งแพงขึ้น
(ถ้าหากอยู่คนละ จำพวก สินค้า และบริการ (CATEGORY) ด้วย ก็ยิ่งทำให้ค่าธรรมเนียมแพงขึ้นไปอีก)

เนื่องจากการจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า/บริการนั้น จะให้ความคุ้มครองเฉพาะ ชนิดของสินค้า/บริการ (PRODUCT/SERVICE TYPE) ที่เราทำการจดทะเบียนเท่านั้น

ผู้ประกอบการหลายๆ ท่านเลยมักจะมีความคิดว่า จดให้ครอบคลุมครบๆ ไปเลยทีเดียวจะได้คุ้มครองทั้งหมด แต่ว่าลืมนึกถึงค่าธรรมเนียมราชการที่จะต้องจ่ายไป ดังนั้นควรที่จะพิจารณาความคุ้มค่า และความเสี่ยงในการลงทุนให้เหมาะสมกับความพร้อมของธุรกิจอีกด้วย

สินค้า

ถ้าปรากฏว่า มีผลิตภัณฑ์ใดไม่อาจจัดไว้ในจำพวกใดจำพวกหนึ่งตามการจำแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงตามจำพวก คำธิบายจำพวก หรือการจำแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงลำดับตามตัวอักษร ให้ใช้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา

          ก. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้จำแนกลงในจำพวกตามอรรถประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าปรากฎว่าการจำแนกดังกล่าว ยังไม่สามารถจัดลงในจำพวกใดตามการจำแนกรายการสินค้า และบริการฉบับเรียงตามจำพวกได้ ให้จำแนกโดยการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการจำแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงลำดับตามตัวอักษร และถ้าปรากฎว่ายังไม่สามารถจัดลงในจำพวกใดได้อีก ให้พิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือลักษณะการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น

          ข. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประเภทอเนกประสงค์หรือใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ (เช่น นาฬิกามีวิทยุในตัว) อาจจัดอยู่ในจำพวกสินค้าได้ทุกจำพวกตามอรรถระโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นและถ้าปรากฎว่าเกณฑ์พิจารณาตามข้อนี้ไม่อาจจัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงในจำพวกใดจำพวกหนึ่งได้ ให้นำเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ก. มาใช้

          ค. วัตถุดิบยังไม่ผ่านกระบวนการหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้จำแนกเข้าจำพวกตามส่วนประกอบของวัตถุนั้น

          ง. อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่อาจนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ ให้จัดไว้ในจำพวกเดียวกับผลิตภัณฑ์นั้น แต่ถ้าสามารถใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ ให้นำเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ก. มาใช้

          จ. ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะสำเร็จรูปหรือไม่ ที่ได้รับการจัดจำพวกตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ้าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิดแตกต่างกัน ให้จำแนกสินค้าดังกล่าวลงในจำพวกของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมากที่สุด

          ฉ. กล่องหรือซองที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้จำแนกไว้ในจำพวกเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นั้น เช่น แว่นตา และซองแว่นตา เป็นต้น

บริการ

ถ้าปรากฏว่า มีบริการใดไม่อาจจัดไว้ในจำพวกใดจำพวกหนึ่งตามการจำแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงตามจำพวก คำอธิบายจำพวก หรือการจำแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงลำดับตามตัวอักษร ให้ใช้ข้อสังเกตดังต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา

ก. บริการจะถูกจำแนกตามลักษณะการดำเนินการของกิจกรรมที่กำหนดไว้ในคำบรรยายของจำพวกบริการและคำอธิบายจำพวก หรือถ้าระบุไม่ได้ อาจเทียบเคียงกับรายการบริการในการจำแนกรายการสินค้าและบริการฉบับเรียงลำดับตามตัวอักษร

ข. บริการให้ช่าสิ่งใด จะจัดอยู่ในจำพวกเดียวกันกับบริการสิ่งนั้น (เช่น บริการให้เช่าโทรศัพท์ จ.38) ลีสซิ่ง (Leasing มีลักษณะการบริการคล้ายคลึงกับบริการให้เช่า (Rental) อย่างไรก็ตาม บริการเช่าซื้อ (Hire- or lease- purchase financing) ถูกจัดอยู่ในจำพวก 36 เนื่องจากเป็นการบริการที่เกี่ยวกับการเงิน

ค. บริการที่ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้คำปรึกษาจะจำแนกอยู่ในจำพวกบริการที่สัมพันธ์กับสาระสำคัญของคำแนะนำ ข้อมูลข่าวสาร หรือคำปรึกษานั้น เช่น การให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง(จ.39) การให้คำปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ (จ.35) การให้คำปรึกษาด้านการเงิน (จ.36) การให้คำปรึกษาด้านความงาม (จ.44) เป็นต้น การให้คำแนะนำ ข้อมูลข่าวสาร หรือคำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นๆ ด้วย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไม่มีผลกระทบต่อการจำแนกจำพวกบริการ

ง. บริการแฟรนไชส์ จะจำแนกการบริการอยู่ในจำพวกเดียวกันกับประเภทของธุรกิจของเจ้าของผู้ให้สิทธิ เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับแฟรนไชส์ (จ.35) บริการทางการเงินสำหรับแฟรนไชส์ (จ.36) บริการทางกฎหมายสำหรับแฟรนไซส์ (จ.45) เป็นต้น

45 จำพวก สินค้า และบริการ (CATEGORY)

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 1 : สินค้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรมรวมถึงเคมีวัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่จัดอยู่ในจำพวกอื่นด้วย

ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การทำสวนและการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต สารประกอบใช้ในการดับเพลิงและป้องกันเพลิง สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุ และในการบัดกรี สารสำหรับการฟอกหนังสัตว์ สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม ปูนและสารเหนียวข้นสำหรับอุด รอยรั่ว ปุยหมัก ปุยคอก และสารทางชีวภาพสำหรับใช้ในทงอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 2 : สินค้าประเภทสี วัสดุที่ทำให้เกิดสี และสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใข้ในการป้องกันการผุกร่อน

สี น้ำมันวาร์นิช แลกเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ สารทำให้เกิดสี สีย้อม หมึกสำหรับงานพิมพ์ การทำเครื่องหมายและการแกะสลัก เรชินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะสำหรับใช้ในงานสี งานตกแต่ง งานพิมพ์ และงานศิลป์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 3 : สินค้าเครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา รวมถึงสารใช้ทำความสะอาดภายในบ้านเรือน และสภาพแวดล้อมอื่น

เครื่องสำอางและเครื่องอาบน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของยา สารทำความสะอาดฟันที่ไม่มีส่วนผสมของยา เครื่องหอม น้ำมันหอมระเหย สารที่เตรียมขึ้นที่ใช้ในการฟอกสี และสารอื่นๆ ที่ใช้ในการซักรีด สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาด ขัด ถู และลบรอย

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 4 : สินค้าน้ำมันและไขที่ใช้ในอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง และวัสดุที่จุดให้แสงสว่าง

น้ำมันและไขใช้ในอุตสาหกรรม แว็กซ์ใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือทำให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิงและวัสดุที่ใช้จุดให้แสงสว่าง เทียนไข ไส้ตะเกียง

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 5 : สินค้าเภสัชกรรมและสารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์ หรือสัตวแพทย์

สารที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมและทางสัตวแพทย์ สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยใช้ในทางการแพทย์ อาหารควบคุมน้ำหนัก และสารทางโภขนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในทางการแททย์หรือทางสัตวแพทย์ อาหารสำหรับทารก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ วัสดุสำหรับปิดแผล วัสดุใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน ชี้ผึ้งทันตกรรม สารฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นสำหรับการกำจัดศัตรูพืช สารฆ่าเชื้อรา สารกำจัดวัชพืช

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 6 : สินค้าโลหะธรรมดาที่ยังไม่ได้แปรสภาพ หรือกึ่งแปรสภาพแล้ว รวมถึงสินแร่ และสินค้าเฉพาะอย่างซึ่งต้องทำจากโลหะ

โลหะธรรมดาและโลหะผสม สินแร่ วัสดุโลหะสำหรับงานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ทำด้วยโลหะ สายเคเบิลที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและลวดทำด้วยโลหะธรรมดา วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ภาชนะจัดเก็บทำจากโลหะสำหรับบรรจุสิ่งของหรือเพื่อการขนส่ง ตู้นิรภัย

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 7 : สินค้าเครื่องจักร เครื่องจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์

เครื่องจักรและเครื่องจักรกล เครื่องมือที่ใช้พลังงาน มอเตอร์และเครื่องยนต์ ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของเครื่องจักร ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก เครื่องมือทางการเกษตรที่ไม่ได้ทำงานด้วยมือ เครื่องฟักไข่ เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 8 : สินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยมือใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องขุดเจาะ เครื่องกลึง เครื่องตัดและเครื่องเจาะ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิ้มใช้บนโต๊ะอาหาร มีดโกน อาวุธประจำกาย ยกเว้น ปืน

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 9 : เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์และวิจัย อุปกรณ์ด้านภาพและเสียง อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและเพื่อช่วยชีวิต

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย การนำทาง การสำรวจ การถ่ายภาพ การถ่ายทำภาพยนตร์ ภาพและเสียง เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบและทดสอบ อุปกรณ์และเครื่องมือใช้สำหรับการช่วยชีวิตและการเรียนการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเหนี่ยวนำ การสับเปลี่ยน การแปลง การสะสม การคุมค่าหรือการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับบันทึก เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำเสียง ภาพหรือข้อมูล สิ่งที่ใช้บันทึกที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สื่อบันทึกช้อมูลเปล่าสำหรับการบันทึกและจัดเก็บแบบดิจิตอลหรือ         อนาล็อค เครื่องกลไกสำหรับใช้กับเครื่องหยอดเหรียญ เครื่องคิดเงิน อุปกรณ์สำหรับการคำนวณ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ชุดดำน้ำ หน้ากากสำหรับดำน้ำ ที่ใส่กันหูสำหรับดำน้ำ ที่หนีบจมูกสำหรับดำน้ำและว่ายน้ำ ถุงมือสำหรับดำน้ำอุปกรณ์ที่ช่วยสำหรับการหายใจสำหรับการว่ายน้ำใต้น้ำ อุปกรณ์ดับเพลิง

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 10 : สินค้าเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ทางด้านศัลยกรรม เวชกรรม การแพทย์ ทันตกรรม และสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาหรือการฟื้นฟูสภาพร่างกายของคนและสัตว์

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม การแพทย์ ทันตกรรม และสัตวแพทย์ อวัยวะ ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำรุงรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล อุปกรณ์เกี่ยวกับรักษาและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการนวด เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลทารก เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 11 : เครื่องและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับควบคุมสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อใช้สำหรับให้แสงสว่าง ปรุงอาหาร ให้ความเย็น และฆ่าเชื้อ

เครื่องและอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ำ และสุขอนามัย

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 12 : ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำหรับการขนส่งคน หรือสินค้าทางบก ทางอากาศหรือทางน้ำ

ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนที่ ทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 13 : สินค้าอาวุธปืนและผลิตภัณฑ์ดอกไม้ไฟ

อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และขีปนาวุธ วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 14 : โลหะมีค่า เครื่องประดับ อัญมณีต่างๆ นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ และ
ขึ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบ

โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม เพชรพลอย อัญมณี หินมีค่าและหินกึ่งมีค่า เครื่องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 15 : เครื่องดนตรี ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี ที่วางโน้ตและขาตั้งสำหรับเครื่องดนตรี ไม้วาทยากร

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 16 : สินค้ากระดาษ กระดาษแข็ง และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากกระดาษและกระดาษแข็ง และเครื่องใช้สำนักงาน

กระดาษและกระดาษแข็ง สิ่งพิมพ์ วัสดุใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน เครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน แผ่นพลาสติก ฟิล์มหรือถุงพลาสติกใช้ในการหีบห่อ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 17 : สินค้าซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า ความร้อน และเสียงสะท้อน พลาสติกในรูปของแผ่น ก้อน และแท่งสำหรับใช้ในอุสาหกรรมการผลิต

ยางที่ยังไม่ผ่นกระบวนกรผลิตและยางกึ่งสำเร็จรูป ยางกัดตะเพอชาที่ใช้ในงานทันตกรรม ยางไม้ แอสเบสทอส แร่ไมกาและสิ่งทดแทนวัสดุดังกล่าว พลาสติก และเรซินขึ้นรูปที่ใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็นฉนวน ท่อหรือท่อยางอ่อนที่ไม่ใช่โลหะ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 18 : สินค้าหนังสัตว์ หนังเทียม และสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากวัสดุดังกล่าว

หนัง หนังฟอกและหนังเทียม หนังสัตว์ กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพาย ร่มและร่มกันแดด ไม้เท้า แส้ บังเหียนและเครื่องอานม้า ปลอกคอสัตว์ สายจูงสัตว์ และเสื้อผ้าสำหรับสัตว์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 19 : สินค้าวัสดุที่ไม่ได้ทำจากโลหะที่ใช้สำหรับก่อสร้าง

วัสดุที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ท่อแข็งสำหรับใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ยางมะตอย น้ำมันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกหรืออนุสาวรีย์ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 20 : สินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากไม้ กระดูก งาสัตว์ อำพัน เปลือกหอยมุก หรือพลาสติก

เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป ภาชนะใส่ของที่ไม่ได้ทำจากโลหะใช้ในการเก็บรักษาหรือขนส่งกระดูกและกระดูกกึ่งแปรสภาพ เขาสัตว์ กระดูกปลาวาฬหรือเปลือกหอยมุก หอย แร่เมียร์ซัม อำพันสีเหลือง

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 21 : สินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กที่ทำงานด้วยมือสำหรับใช้ในครัวเรือนและเครื่องครัว อุปกรณ์เครื่องสำอางและเครื่องใช้ในห้องน้ำ เครื่องแก้วและสินค้าเฉพาะอย่างที่ทำจากเครื่องเคลือบ เซรามิก เครื่องปั้นดินเผา 

เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน เครื่องครัว และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ยกเว้น ส้อม มีดและช้อน หวี และฟองน้ำ แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรงวัสดุใช้ทำความสะอาด แก้วหรือกระจก รวมถึงแก้วหรือกระจกกึ่งแปรสภาพ ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้างเครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 22 : สินค้าผ้าใบและวัสดุอื่นที่ใช้ทำใบเรือ เชือก วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ และ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ

เชือก สายป่น ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้ใบกันน้ำ ผ้าใบบังแดดที่ทำจากสิ่งทอหรือวัสดุสังเคราะห์ ใบเรือ กระสอบสำหรับขนส่งหรือบรรจุสิ่งของขนาดใหญ่หรือจำนวนมาก วัสดุใช้บุรองหรือยัดไส้ (ยกเว้นกระดาษกระดาษแข็ง ยางหรือพลาสติก) วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบและสิ่งทดแทนวัสดุตังกล่าว

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 23 : เส้นด้ายธรรมชาติและสังเคราะห์ และเส้นใยสำหรับสิ่งทอ

ด้ายดิบ และเส้นด้ายสำหรับงานสิ่งทอ ใยแก้ว ยางยืด ยาง และเส้นใยพลาสติกสำหรับสิ่งทอ ด้ายสำหรับการเย็บปักถักร้อย การตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงสิ่งเหล่านี้ที่ทำด้วยโลหะ เช่น ปั่นผ้าไหม ปั่นผ้าฝ้าย ปั่นชนสัตว์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 24 : สินค้าผ้า หรือ สิ่งทอ และผ้าคลุมที่ใช้ในครัวเรือน

สิ่งทอและสิ่งอื่นที่ทดแทนสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ลินินที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน ผ้าขนหนูทำจากสิ่งทอ ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนทำด้วยกระดาษ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 25 : เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ

เครื่องแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า และเครื่องสวมคลุมศีรษะ เช่น ที่สวมใส่ข้อมือ กระเป๋า ติดเสื้อหรือกางเกง ผ้าชับในสำร็จรูป ที่สวมใส่ส้นเท้า หมวกแก้ปแบบมีกระบังหน้า หมวกแบบมีปีกรอบด้าน ชุดและรองเท้ากีฬา เช่น ถุงมือสำหรับเล่สกี เสื้อกีฬา ชุดแต่งกายสำหรับนักจักรยาน ชุดเทควันโด และคาราเต้ รองเท้าสตั๊ด รองเท้ายิมนาสติก รองเท้าบูทสำหรับสกี

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 26 : วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้า ผมและเส้นผมธรรมชาติ หรือเทียมสำหรับสวมใส่ เครื่องตกแต่งผมและเครื่องประดับตกแต่งชิ้นเล็กๆ เพื่อใช้ประดับบนวัตถุชนิดต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น

ลูกไม้ ดิ้นเงินติ้นทอง และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นเพื่อการตกแต่งและโบว์ กระดุม ตะขอและห่วง เข็มหมุดและเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ สิ่งประดับตกแต่งบนศีรษะ ผมปลอม

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 27 : สินค้าที่ใช้ในลักษณะของการคลุมพื้นหรือกำแพง

พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ำมันและวัสดุอื่นที่ใช้ปูพื้น สิ่งที่ใช้แขวนผนัง (ที่ไม่ใช่สิ่งทอ)

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 28 : สินค้าประเภทของเล่น เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเล่นเกมอุปกรณ์กีฬา สิ่งของที่ให้ความบันทิงและมีความแปลกใหม่ และวัสดุสำหรับประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส

เกมส์ ของเล่น เครื่องเล่น เครื่องเล่นวีดีโอเกมและอุปกรณ์ อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬาสิ่งของที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 29 : สินค้าอาหารจากสัตว์ ผัก และผลิตภัณฑ์จากพืชสวนครัวที่เตรียมขึ้นไว้ หรือถนอมอาหารเพื่อการบริโภค

เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักที่ดอง แช่แข็ง ทำให้แห้ง และปรุงสำเร็จแล้ว เยลลี่ แยม ผลไม้เชื่อม ไข่ นม ซีส เนย โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆ น้ำมัน และไขมันที่ใช้รับประทาน

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 30 : สินค้าอาหารที่ได้มาจากพืช ยกเว้นผลไม้และผักที่เตรียมขึ้นหรือเตรียมไว้สำหรับถนอมอาหารเพื่อบริโภค และสิ่งที่ใช้เพื่อปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร

กาแฟ ชา โกโก้ และกาแฟเทียม ข้าว พาสต้า และเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งมันสำปะหลังและสาคู แป้งและสิ่งที่เตรียมขึ้นทำจากธัญพืช ชนมปัง ขนมอบ(เพสตรี) และขนมหวานคอนเฟคชันเนอรี ช็อกโกแลต ไอศกรีม ชอร์เบต์ น้ำแข็งที่รับประทานได้ชนิดอื่นๆ น้ำตาล น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ สมุนไพรที่ใช้ สำหรับเป็นเครื่องปรุงรส เครื่องเทศที่ผ่านการถนอมอาหารแล้ว น้ำส้มสายชู ซอส เครื่องปรุงรสหรือกลิ่นอื่นๆ น้ำแข็ง (น้ำแช่แข็ง)

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 31 : สินค้าที่เป็นผลิตผลจากพื้นดินและทะเล ซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือกรรมวิธีใดๆ ที่เตรียมขึ้นเพื่อการบริโภค สัตว์มีชีวิตและพืช รวมถึงอาหารสำหรับสัตว์

ผลิตผลทางเกษตรกรรม สัตว์น้ำ พืชสวนและป่าไม้ที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ธัญพืช และเมล็ดพืชที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธี ผักและผลไม้สด สมุนไพรสด พืชและดอกไม้ธรรมชาติ หัวหรือเหง้า ต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์สำหรับการเพาะปลูก สัตว์มีชีวิต อาหารและเครื่องดื่มสำหรับสัตว์ มอลต์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 32 : สินค้าเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ และเบียร์

เบียร์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์ น้ำแร่ น้ำอัดลม เครื่องตี่มรสผสไม้และน้ำผลไม้ น้ำเชื่อม และสิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 33 : เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบสำคัญ หรือที่มีสารสกัดเป็นแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) แอลกอฮอล์ที่สำหรับนำมาใช้ทำเป็นเครื่องดื่ม

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 34 : บุหรี่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบ เช่นเดียวกับอุปกรณ์เสริมและภาชนะบรรจุที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

ยาสูบ และสารทดแทนยาสูบ บุหรี่ และชิการ์ หรี่ไฟฟ้า และปล่องสูบสำหรับนักสูบและ อุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้ขีดไฟ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 35 : การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน

บริการที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อช่วยในการดำเนินการหรือบริหารจัดการด้านการค้า

๒. เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านธุรกิจหรือระบบการค้ขององค์กรอุตสาหกรรมหรือองค์กรธุรกิจ

รวมถึงบริการเกี่ยวกับการโฆษณา โดยผู้ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาเพื่อสื่อสารไปยังสาธารณชน การเผยแพร่ข่าวสารทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 36 : การธนาคาร การคลัง การเงิน การประกันภัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริการที่เกี่ยวกับการธนาคาร ธุรกรรมทางการเงิน การประเมินทางการเงิน รวมถึงกิจกรรมทางการประกันภัยและอสังหาริมทรัพย์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 37 : บริการก่อสร้าง บริการติดตั้งและซ่อมแซม บริการทำเหมือง ริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ

บริการในด้านการก่อสร้าง รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการคืนสภาพของวัตถุให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมหรือเก็บรักษาไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพหรือทางเคมี

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 38 : การสื่อสาร และโทรคมนาคม

บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างน้อยหนึ่งคนกับบุคคลอื่นรวมถึงบริการแพร่ภาพและการส่งผ่านข้อมูล

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 39 : การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและท่องเที่ยว

บริการขนส่งคน สัตว์หรือสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (โดยทางระบบราง ทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ หรือท่อขนส่ง) และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งดังกล่าว รวมถึงการจัดเก็บสินค้าในสถานที่เก็บรักษาทุกประเภท คลังสินค้าหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อการรักษาคงสภาพ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 40 : การจัดการวัสดุ การรีไซเคิลขยะ การฟอกอากาศและบำบัดน้ำ บริการการพิมพ์ การถนอมอาหาร และเครื่องดื่ม

บริการที่ใช้กลไกหรือกระบวนการทางเคมี การแปรสภาพหรือการผลิตวัตถุ การแปรสภาพหรือผลิตสารอินทรีย์และอนินทรีย์ รวมทั้งบริการด้านการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดเอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจำแนกประเภท การผลิตสินค้าจะถือเป็นการบริการ ก็ต่อเมื่อการผลิตดังกล่าวได้รับการสั่งผลิตจากบุคคลอื่น หากการผลิตสินค้านั้นไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อ รายละเอียด ข้อกำหนดหรือตรงต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น การผลิตดังกล่าวถือว่าเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตสินค้าในการค้าขาย หากสินค้าที่ผลิตนั้น ถูกวางตลาดแก่บุคคลที่สามโดยบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการผลิตสินค้า การผลิตดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการบริการ

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 41 : การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การบันเทิงในทุกรูปแบบรวมทั้งการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์หรือวรรณกรรมสู่สาธารณชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมหรือการศึกษา

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 42 : การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบในเรื่องดังกล่าว

บริการโดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสาขาที่ซับซ้อนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น บริการทางด้านวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน บริการวิเคราะห์ วิจัย และออกแบบด้านอุตสาหกรรม บริการควบคุมคุณภาพและรับรองความถูกต้องการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 43 : บริการด้านการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริโภค และบริการจัดหาที่พักชั่วคราว

การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 44 : บริการด้านการแพทย์ แพทย์ทางเลือก สุขอนามัยและความงามโดยบุคคลหรือสถานประกอบการแก่มนุษย์หรือสัตว์ รวมถึงบริการทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมสัตว์น้ำทำสวน และป่าไม้

การบริการทางการแพทย์ การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์หรือสัตว์ การบริการต้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ทำสวน และป่าไม้

45 จำพวก สินค้า และบริการ ของ เครื่องหมายการค้า/บริการ ข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จำพวกที่ 45 : การบริการด้านกฎหมาย การบริการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินที่จับต้องได้

บริการโดยทนาย นักกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือบริษัท บริการสืบสวนหาความจริง (นักสืบ) การรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินที่จับต้องได้ บริการแก่บุคคลเกี่ยวกับงานสังคมต่างๆ เช่น การคุ้มกัน การจัดงานสมรส การจัดงานศพ


Tags

รับจดเครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมาย ตราสินค้า, เครื่องหมาย บริการ, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า โลโก้, trademark, เช็คเครื่องหมายการค้า, จดชื่อแบรนด์, จดทะเบียน trademark, จดทะเบียน โลโก้, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดลิขสิทธิ์ โลโก้, จดเครื่องหมายการค้า, จดแบรนด์สินค้า


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law