fbpx

กฎหมาย เครื่องหมายการค้า


1. พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

2. กฎกระทรวง

(1) กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2535

(2) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2559

(3) กฎกระทรวงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พิธีสารมาดริด พ.ศ. 2560

3. ประกาศกระทรวง

(1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ

(3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องภูมิศาสตร์

(4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตาม มาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

4. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

(1) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดรายละเอียดข้อบังคับว่าด้วยการใช้ เครื่องหมายรับรอง ตามนัยมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

(2) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งผลการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกแบบเร่งด่วน (First Action Fast Track)

(3) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนและคำขออื่นๆ ภายใต้พิธีสารมาดริด

(4) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

(5) การต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

(6) เรื่องขอให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28

(7) เรื่องกำหนดเเบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(8) กำหนดเเบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต

5. ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

(1) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

(2) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ

(3) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ให้ใช้แบบพิมพ์หนังสือและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

(4) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องอื่นๆ

6. ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เรื่อง การกำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย

7. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(1) การใช้คำนำหน้านามในหนังสือรับรอง

(2) การมอบอำนาจให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติเป็นตัวแทน

(3) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(4) ประมวลรัษฎากร มาตรา 107 และมาตรา 111

(5) รายชื่อสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน


Tags

รับจดเครื่องหมายการค้า, สัญลักษณ์ ลิขสิทธิ์, เครื่องหมาย ตราสินค้า, เครื่องหมาย บริการ, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า โลโก้, trademark, เช็คเครื่องหมายการค้า, จดชื่อแบรนด์, จดทะเบียน trademark, จดทะเบียน โลโก้, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดลิขสิทธิ์ โลโก้, จดเครื่องหมายการค้า, จดแบรนด์สินค้า


ก้าวสำคัญของธุรกิจคุณ ... ให้เราดูแลที่  Thai Tax Law