ข้อหารือภาษีอากร

ผลการค้นหา

ค้นพบ 20 รายการ จากข้อหารือทั้งหมด 4407 รายการ


เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเอกสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรเลีย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3729

6 มิถุนายน 2562

16 สิงหาคม 2562

7 มีนาคม 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหลักฐานการรับบริจาคทรัพย์สิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/4708

10 กรกฎาคม 2562

13 มีนาคม 2562

22 พฤษภาคม 2562

เรื่อง: การยกเว้นภาษีอากร ตามมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 8)
เลขที่หนังสือ: กค 0702/290

15 มกราคม 2562

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ฉ) และ มาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./542

24 มกราคม 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการเป็นจุดจ่ายเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42 (11), 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/291

15 มกราคม 2562

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการพิจารณาระยะเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84/4 มาตรา 84/1 (2) และมาตรา 27 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.842

5 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง: ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสัมปทานปิโตรเลียม
ข้อกฎหมาย: พระราชบัญญัติ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม มาตรา 4, 22 (4) 20, 26 (1) (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 77/2 (1), 79, 80, 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9707

20 ธันวาคม 2561

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/3 และมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./7583

27 กันยายน 2561

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2 และมาตรา 91/5 (5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.7232

17 กันยายน 2561

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/6 และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.9952

27 ธันวาคม 2561

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./6966

7 กันยายน 2561

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับรู้รายได้สำหรับกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 65 ทวิ 11/8 พระราชกฤษฎีกา 362
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7668

28 กันยายน 2561

เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเจ้าหน้าที่ฝึกงานชาวฝรั่งเศส
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41 วรรคหนึ่ง ข้อ 20 อนุสัญญาไทย – ฝรั่งเศส
เลขที่หนังสือ: กค 0702/9637

19 ธันวาคม 2561

เรื่อง: สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินให้กับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา สถาบัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 (1) และ (2) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7025

10 กันยายน 2561

เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/7359

20 กันยายน 2561

เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ./7653

28 กันยายน 2561